ارزشیابی عملکرد مراکز خدماتی حاصله از تصمیمات دولتی(مطالعه‌ی موردی: شهر سردشت – استان هرمزگان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ارایه‌ی خدمات اجتماعی و اقتصادی به سکونتگاه های روستایی از جمله نقش های اساسی مراکز کانونی، نظیر شهرهای کوچک، روستا – شهرها و دیگر مکان های مرکزی است. یکی از این مراکز، شهرهای کوچک خدماتی هستند که نقش مهمی در پیوستگی روابط تجاری و خدماتی شهر و روستا دارند. روستای سردشت، واقع در ناحیه ی بشاگرد استان هرمزگان، بر اساس تصمیم دفتر تقسیمات سیاسی وزارت کشور در سال 1388 به عنوان شهر و مرکز شهرستان بشاگرد معرفی شده است. با توجه به این که ناحیه ی بشاگرد از انزوای جغرافیایی شدیدی برخوردار است و نیز به دلیل ضعف خدمات اقتصادی – اجتماعی و زیربنایی موجود در ناحیه, این سوال مطرح می شود که توان و نقش شهر کوچک سردشت در ارایه ی خدمات به پسکرانه های روستایی چگونه است؟ هدف تحقیق ارزشیابی توان فعلی و آتی شهرهای کوچک خدماتی در ارایه ی خدمات به پسکرانه های روستایی و ایجاد و پیوستگی روابط شهر و روستا است. داده‌های تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه در یکصد وهفتاد وچهار خانوار روستایی که از طریق فرمول کوچران انتخاب شده اند، جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، شاخص مرکزیت، آزمون مربع کای و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش مشخص کرد که شهر سردشت مهمترین مقصد ساکنان روستایی برای بهره‌مندی از خدمات است و خدمات موجود در شهر به استثنای پزشک، دامپزشک و تعمیر ادوات کشاورزی، تأثیر فراوانی در ایفای نقش خدماتی فعلی شهر دارند. در مورد نقش آتی شهر در رساندن خدمات رسانی به روستاها و نیز ایجاد پیوستگی در روابط شهر و روستا، نتیجه این شده که برخی از خدمات نظیر آموزش عمومی بیشترین تأثیر و خدمات پزشکی، دندانپزشکی و مراجعه به فروشگاه لوازم تحریر کمترین نقش را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the performance of service centers resulting from governmental decisions Case Study: Sardasht (Hormozgan province)

نویسنده [English]

  • Hasan Afrakhteh
چکیده [English]

Proving socio-economic services to rural settlements is the main role of focal points, such as small towns, agropolises and other central locations. Market towns are one of the above mentioned centers which have an important role on rural- urban relation and linkages. Sardasht village in the Bashagerd area of Homozgan province was upgraded as town through political decision in 2010. Evaluation the service providing potential of Sardasht has been the main aim of this research. 174 household have selected as research sample society using Cochran's formula among 51 sample villages randomly. Required data has collected through document study and filling questionnaire. Collected data are analyzes using descriptive statistic, centrality index, Chi- Square test and logistic regression. Findings have indicated that "Sardasht" is most important destination of rural dwellers to obtain different services, and existing services have important impact on current service providing role of city. However, the area is still facing serious problems in providing basic services such as medical, veterinary, agricultural tools and other repair services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small towns
  • governmental decisions
  • rural- urban relation and linkages
  • rural hinterland
  • service sufficiency
  • Sardasht
  • Bashagard