استفاده از الگوهای GISدر تحلیل مکانی نقاط داغ جرم شهری(نمونه: شهر گرگان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گلستان

2 اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

چکیده

پژوهشگران جرم و مکان، اصطلاح "نقطه داغ" را برای بیان موقعیت مکانی نقاط دارای فراوانی وقوع جرم تعریف کرده‌اند. یک نقطه‌ی داغ ممکن است به تنهایی در یک موقعیت معین قرار داشته باشد و یا به صورت مجموعه‌ای وابسته به یکدیگر باشند. در شهرها نیز یک قسمت از یک بلوک و یا یک بلوک به‌طور کامل و یا دو بلوک و یا یک چهارراه می‌توانند نقاط داغ جرم باشند. در این تحقیق با هدف شناسایی نقاط داغ جرم شهر گرگان در محیط GIS، ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات و نمونه گیری به روش تصادفی گردید، سپس نقشه‌ی پراکنش جرایم به تفکیک نوع جرم در سطح شهر تهیه شد و با استفاده از روش‌های مختلف شامل روش توصیفی، روش درون یابی عکس فاصله‌ی وزنی، روش تراکم کرنل، روش درون‌یابی کریجینگ و روش خوشه ای با استفاده از آنالیز آماری در محیط GIS اقدام به تهیه‌ی نقشه نقاط داغ جرم در سطح شهر گردید. نتایج به‌دست آمده از روش‌های مختلف آنالیز مکانی نقاط داغ در سطح شهر گرگان نشان داد که براساس روش درون‌یابی عکس فاصله‌ی وزنی و کریجینگ چهار منطقه، روش تراکم کرنل سه منطقه و روش خوشه‌ای با استفاده از آنالیز آماری دو منطقه به‌عنوان نقاط داغ جرم در سطح شهر تشخیص داده شد. براساس نتایج، مناطق شلوغ و فقیر نشین شهر به‌عنوان نقاط داغ جرم در تمامی روش‌ها مشهود است. همچنین به کارگیری هر کدام از روش‌ها می‌توانند به شکل مطلوبتری در آنالیز بهتر نقاط داغ جرم کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of GIS models to spatial analysis of urban “crime hot spots”: The case study of Gorgan City

چکیده [English]

Spatial and crime researchers have used the term “hot spot” to explain the spatial conditions of spots with crime outbreak frequency. A “hot spot” might be located in a specific area singly or collectively. In cities, for instance, part of a certain block, a single block, two blocks or a certain intersection can be a crime hot spot. This study aims at finding crime hot spots of Gorgan city in GIS environment. First, the data were collected through a random sampling procedure. Then, a crime scatter plot was provided for each kind of crime in the city. After that, a map of crime hot spots was prepared using different methods such as description, Inverse Distance Weighting, Kernel density, and clustering through statistical analysis in GIS environment. The results of various methods for hot spot spatial analysis in Gorgan city were as follows: According to kriging method, four areas, Kernel density and Inverse Distance Weighting methods, three areas and in terms of clustering method with statistical analysis, two areas could be identified. In this study, all the above methods showed that crowded and poor inhabited areas of the city are the crime hot spots. Moreover, applying each of the methods can be helpful in better analysis of crime hot spots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime hot spots, Kernel Density
  • Kriging
  • Gorgan
  • GIS