نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شرایط هواشناسی بر تعیین زمان مناسب سمپاشی علف های هرز و تعداد روزهای مجاز سمپاشی در مزارع نیشکر در سال 1388 طرّاحی گردید. مهمترین پارامترهای دیده بانی شده محدود کننده سمپاشی، عبارت اند از: باران، باد،دما و رطوبت نسبی. پس از تهیه ی آمار هواشناسی، بهترین زمان شروع و پایان سمپاشی علف های هرز با توجه به محدوده ی مجاز آنها از نظر هواشناسی برای هر سال استخراج شد. تاریخ ها به شماره روز ژولیوسی تبدیل گردید. نتایج نشان داد که در این منطقه، از میان عوامل محدود کننده، دما بیشترین تأثیر را در تعیین تاریخ سمپاشی و تعداد روزهای مجاز دارد. کل روزهای مناسب برای سمپاشی بر اساس دما به طور متوسط در سال 53/69 روز بود. بهترین زمان شروع سم پاشی پس از رویش 24 و 27 مهر به ترتیب با احتمال 50و 75% می باشد.
کلیدواژه ها: آمار هواشناسی،تاریخ سم پاشی، روزکاری، علف های هرز، نیشکر.

CAPTCHA Image