نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیقات انجام شده درباره شهر مشهد نشان از مشکلات گوناگون شهرداری در مواردی همچون شفافیت و اطلاع رسانی، عدالت؛ پاسخ گویی و عدم رضایت مندی شهروندان است، که از عمده ترین شاخص های حکمروایی خوب به حساب می آیند. لزوم انجام تحقیقی نسبتاً جامع با تکیه بر اصول و شاخص های حکمروایی خوب شهری برای نشان دادن وضعیت کلی آن در کلان شهر مشهد و برنامه ریزی در راه ارتقای آن ضرورتی غیرقابل انکار به شمار می آید. لذا با در نظر گرفتن رویکردهای نوینی همچون حکمروایی خوب شهری و توجه به این موضوع که حکومت شهری در مقابل حکمروایی شهری قرار می گیرد، این تحقیق با سنجش میزان اعمال شاخص های حکمروایی خوب(مشارکت، شفافیت، قانون مندی، پاسخ گویی و...) از زوایای مختلف دریچه ای را به روی این مهم باز می کند که اولاً اعمال این شاخص ها از ضروریّات توسعه ی پایدار است و این که شهروندان می توانند در فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه نقش بسیار مهمی ایفا نمایند و راه رسیدن به اهداف را تسهیل کنند. برای دست یابی به این هدف با تکمیل پرسشنامه به حجم نمونه ای برابر با 391 تن از شهروندان و تعداد 32 تن از کارشناسان و متخصصان شهرداری و شورای شهر پرداخته شد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل SWOT نشان داد که موقعیّت حکمروایی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیّت تدافعی قرار دارد. همچنین مشهد از نظر عوامل درونی(قوت و ضعف) با ضعف روبرو است و در برابر عوامل خارجی(فرصت و تهدید) واکنش مناسبی نشان نداده است. در پایان نیز راهکار های متناسب برای برون رفت مشهد از مشکلات موجود در راستای حکمروایی خوب ارائه شده است. از مهمترین این راهکار ها می توان به این موارد اشاره کرد: 1. اجماع مدیران محلی بر اجرای مدیریت یکپارچه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی2. قانون-مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری.
کلیدواژه‌ها:حکمروایی خوب شهری(Urban Good Governance)، مدیریت شهری، مشهد، SWOT.

CAPTCHA Image