نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توسعه ی کشاورزی در شهرستان اردستان؛ به دلیل نبود آب و خاک، کوچک بودن اراضی کشاورزی، با مشکلاتی روبرو است که مهاجر فرستی از مهمترین پیامدهای آن است. بخش عمده‌ای از این مشکلات را می توان با توسعه ی متناسب صنایع کوچک و کارگاهی و اشتغال زایی برطرف نمود. لذا جهت توسعه صنایع کوچک و کارگاهی این شهرستان در فاصله ی سال های (85- 1375) پنجاه و سه واحد صنعتی که شامل کارگاههای صنایع قالی بافی، غذایی، کانی و... است، به دلیل فرآورده های کشاورزی و معدنی در دهستان های اردستان (گرمسیر، ریگستان، برزاوند و...) ایجاد شده که نقش مهمی در اشتغال روستاییان ایفا نموده است. هدف اصلی، در این پژوهش آن است که صنایع کوچک و کارگاهی متناسب با شرایط و قابلیّت های مناطق روستایی اردستان را بررسی و صنایع پیشنهادی (صنایع غذایی – کشاورزی، غیر کشاورزی، دستی- هنری و بومی ) را به ترتیب اولویت مکانی در هریک از دهستان های اردستان ارائه کنیم. برای این منظور روش سلسله مراتبی، مورد بحث و استفاده قرار گرفته است و پرسشنامه‌هایی براساس سه گروه صنایع مزبور، با استفاده از نظرات بیست تن از کارشناسان صنایع ؛ تهیه و تکمیل شده است، که اطلاعات به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد؛ دهستان کچو "کچومثقال" با وزن نسبی (24/0) برای استقرار صنایع غذایی ـ کشاورزی، دهستان گرمسیر"مهاباد" برای ایجاد و استقرار صنایع غیر کشاورزی، دستی ـ هنری و بومی بهترین مکان ها، در مناطق روستایی شهرستان اردستان، از نظر متخصصان، به حساب می آیند.
کلیدواژه‌ها: صنعت، صنایع کوچک و کارگاهی، شهرستان اردستان، مکان یابی، روش سلسله مراتبی.

CAPTCHA Image