نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، به منظور تحلیل و منطقه بندی توزیع زمانی و مکانی یخبندان در ایران، دماهای صفر و زیر صفر، پنجاه و چهار ایستگاه هواشناسی کشور با دوره مشترک سی و یک ساله استخراج و نقشه‌ی پراکندگی مکانی یخبندان در ایران تهیه شد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین سالانه‌ی روزهای یخبندان ایران، و میانگین دمای آن به ترتیب شصت و دو روز و 3- درجه بوده است. دی‌ماه با میانگین بیست و هشت روز، بیشترین روزها وسردترین دماها را داشته است. میانگین کمینه های مطلق کشور5/16- درجه بوده و پایین‌ترین کمینه های مطلق در غرب و شمال‌غرب کشور رخ داده است. در پهنه‌بندی یخبندان، منطقه‌ی غرب، شمال‌غرب والبرز، یخبندان های بسیار شدید، شمال، یخبندان کم را تجربه می‌کنند. در تمامی دوره‌ها، غرب، شمال‌غرب و دامنه‌های جنوبی البرز بیشترین میانگین‌ها و سردترین دماها، و مناطق شمالی و جنوبی، کمترین میانگین روزها و دماها را دارا بوده‌اند.
کلیدواژه‌ها: ایران، پهنه‌بندی، تحلیل زمانی، تحلیل مکانی، یخبندان.

CAPTCHA Image