نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله‌ی حاضر می‌کوشد یکی از رویکردهای نوین و تکنیک- محوری را که نزدیک به دو دهه پیش در نظام‌های برنامه ریزی و مدیریت شهری دنیا آغاز شده و نزدیک به یک دهه است که در ایران نیز به شکلی غیرنظام‌مند و با احتیاط علمی و اجرایی بسیار وسواس وار مطرح گردیده است، مورد آزمون قرار دهد. در این مقاله تلاش گردیده از یکی از مدل‌های شبیه سازی فرایندهای تغییر و تبدیل کاربری اراضی با هدف آزمون کارآیی آن در ساختارهای شهرنشینی شهر ایرانی با عنوان مدل CLUE_S استفاده به عمل آید. نتایج به دست آمده از فرایند کار نشان می دهد به شرط وجود پایگاه اطلاعاتی جامع و مناسب برای دوره های زمانی مختلف در حوزه های آماری و تصویری، می توان از فن آوری‌های نو در شبیه سازی، برآورد و پیش بینی رویدادهای احتمالی، که ممکن است در ادوار آتی شهرها و مدیریت و برنامه ریزی آنها با آن روبرو شوند، مورد استفاده قرار داد. براین اساس در این پژوهش از سه سناریوی آماده شده برای زنجان شبیه سازی روندهای گسترش آتی شهر با نرخ رشد 8/4 به عنوان نرخ رشد مساحت کالبدی دوره پنجاه ساله 85-1335 در سامانه‌ی شبیه سازی اعمال گردید. حاصل کار نشان می دهد که سامانه‌ی مذکور در مدل‌سازی سطح تغییرات فیزیکی کاربری‌ها و ارایه‌ی سناریوهای مختلف از قابلیت قابل قبولی برخوردار است.
کلیدواژه‌ها: سامانه اطلاعات جغرافیایی، کلواس،تحلیل زمین آماری، کاربری زمین، گسترش فضایی،کالبدی، زنجان.

CAPTCHA Image