نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فعالیتهای گوناگون و پیچیده ی انسان در فضای جغرافیایی، نیازمند بسترسازی مطلوب جهت دست-یابی به حدّ بیشینه ی بهره وری است. بر این اساس آمایش سرزمین، ارتباط بین انسان، فضا و فعّالیتهای انسان را نظم میبخشد. آمایش سرزمین دارای ابعاد ارزشی، سیاسی، علمی، هنری و دفاعی- امنیّتی است. یکی از مهمترین ابعاد و ملاحظات آمایش سرزمین، بعد دفاعی- امنیّتی آن است. تاکنون در طرح های مختلف آمایش، دیدگاهها عمدتاً بر امر توسعه تأکید داشته و به ملاحظات دفاعی امنیّتی جهت دفاع سرزمینی و حفاظت از مراکز جمعیتی، تأسیسات و امکانات حسّاس و حیاتی توجه نشده است. رعایت ملاحظات دفاعی و امنیّتی در طرح های آمایشی تابع متغیّرهای متعددی است که باید در این گونه طرح ها مورد توجه قرار گیرند. موقعیّت جغرافیایی منطقه‌ی مورد نظر، نوع و سطح تهدیدات نظامی و امنیتی متوجه این منطقه ، راهکارها و طرح‌های پدافند غیر عامل متناسب با نوع تهدیدات و شرایط خاص منطقه، مهمترین این متغیّرها هستند. استان های مرزی کشور، دارای موقعیّت، شرایط و ویژگی های خاص بوده و تفاوت‌های سیاسی- فضایی با سایر استان های داخل کشور دارند، از این رو در طرح های آمایش استان‌های مرزی، باید ملاحظات دفاعی- امنیّتی متناسب با این ویژگی ها تدوین و اجرا شود. این تحقیق تلاش دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اهمیت و جایگاه ملاحظات دفاعی- امنیتی درطرح آمایش کلان شهر مشهد بپردازد.
کلیدواژه‌ها: آمایش، ملاحظات دفاعی، امنیّتی، تهدیدات تروریستی، کلان شهرمشهد.

CAPTCHA Image