نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضاهای سبزعمومی (پارک ها)، با توجه به شاخص‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. برای دست یابی به اهداف مورد نظر این مطالعه، از روش تاپسیس، که یکی از روش‏های برنامه‏ریزی چند معیاری است، استفاده شده است. در این بررسی، آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه ی حضوری و تکمیل حدود هزار پرسشنامه از خانوارهای شهر مشهد در سال 1386 به دست آمد و عملکرد مدیریت شهری با توجه به بیست و سه شاخص مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ارتباط منطقی بین وسعت فضاهای سبز عمومی(پارک ها) و عملکرد مدیریت شهری وجود ندارد و مدیریت شهری در شاخص‏های مورد بررسی در پارک های منطقه‏ای و محلّی، شرایط مطلوب‏تری را نسبت به پارک های ناحیه‏ای و همسایگی داشته است، هر چند که در برخی از شاخص‏ها عملکرد مدیریت شهری در پارک های همسایگی یا ناحیه‏ ‏‏ای نیز مناسب بوده است.
کلیدواژه‌ها: پارک، فضای سبز، مدیریت شهری، روش تاپسیس، شاخص‏های اقتصادی، شاخص‏های‏ اجتماعی، شاخص‏های محیطی.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image