نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موضوع مشارکت شهروندان در امور، از یک دهه قبل تاکنون به‌عنوان عامل اساسی در بررسی‌های توسعه مورد توجه است. بیشترین تعداد شهرهای ایران در دسته‌ی شهرهای کوچک قرار دارند. در این پژوهش سه شهر کوچک "گله‌دار" در استان فارس، "ورزنه" در استان اصفهان و" هیدج" در استان زنجان، به‌عنوان شهر کوچک انتخاب شده‌اند. ابتدا با بررسی اسنادی و کتابخانه‌ای و استفاده از منابع معتبر فارسی و لاتین، چارچوب نظری تنظیم شده و با توجه به این چارچوب، پرسشنامه برای سنجش بستر مشارکت در شهرهای کوچک تهیه گردید. حجم نمونه‌ی پژوهش، 255 تن از ساکنان شانزده سال به بالای این شهرهاست. این پرسشنامه در محیط نرم‌افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توابع آماری از متغیرهای پژوهش، هم‌بستگی گرفته شد. با توجه به نتایج پرسشنامه، مشخص شد که در بعد ذهنی، تمایل به مشارکت بسیار بالاست و نگرش بسیار مناسبی به مشارکت در این شهرها وجود دارد؛ در بعد عینی مشارکت که از طریق عوامل مشارکت مردم در سازمان‌ها و نهادهای شهری، شرکت در انتخابات اخیر و تعامل با آشنایان سنجیده شده است، مشارکت مردم در سطح ضعیفی قرار دارد. براساس نتایجی که از آزمون هم‌بستگی بین بعد ذهنی مشارکت به عنوان متغیر مستقل و مشارکت مردمی حاصل شد، مشخص شد که ارتباط معناداری از بعد ذهنی مشارکت در این شهرها وجود دارد و بستر مشارکت در شهرهای مورد مطالعه برای مشارکت در مدیریت شهری بسیار بالاست.
کلید واژه ها: مشارکت شهروندی، مدیریت شهری، شهرهای کوچک، گله‌دار، هیدج، ورزنه

CAPTCHA Image