نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

حفظ ارزش‌های شهری و چگونگی تبدیل آنها به هویت شهر، دغدغه‌ی بسیاری از متخصصان شهرشناسی در عصر اطلاعات، ارتباطات و جهانی شدن است. زیرا هنوز اندیشه‌ی نفی گذشته ، در مضامین بسیاری از طرح‌های توسعه‌ی شهری وجود دارد و ارزش را در ساخت‌های کالبدی دارای استحکام سازه‌ای، نه در چیز دیگری، جستجو می‌کنند. هدف این پژوهش در مرحله‌ی اول بیان مفهوم ، سلسله مراتب و اهمیت ارزش‌ها در هویت‌سازی شهری با ارایه‌ی شواهدی از عناصر کالبدی شهری جهان است. در مرحله‌ی دوم با توجه به اهمیت ارزش‌ها و هویّت‌های شهری در تقویت فرهنگ محلی و ملی در عصر جهانی شدن ، ارزش‌های شهری در مشهد، که شدیداً در معرض نابودی در نتیجه‌ی اقدامات گسترده نوسازی است ، با تکمیل 412 پرسشنامه از سه گروه زایران(104 تن) ، کسبه (199 تن )و شهروندان (109 تن) در 12 منطقه‌ی شهرداری مشهد، اطلاعات مربوط به ارزش‌های شهری جمع آوری و نتایج با استفاده از الگوهای آماری از جمله تکنیک تحلیل اوریانس، تحلیل گردید. نتایج نشان از شناسایی 53 نقطه‌ی با ارزش شهری در سه نوع الگوی پراکنش محوری(12محور) ، محوطه ای(19 مجموعه) و بنا (22 بنا)می باشد .همچنین در این مطالعه نقاط باارزش به لحاظ ماهیت موضوع به هشت موضوع تقسیم بندی شدند ، که نقاط با ارزش به لحاظ مذهبی ، گردشگری ، تجاری-بازرگانی و تاریخی در اولویت اول تا چهارم این نقاط قرار گرفتند. شامل عناصر با ارزشی مانند حرم مطهر حضرت رضا(ع) در مرحله‌ی اول ، به لحاظ مذهبی ، طرقبه به لحاظ گردشگری ، بازار امام رضا(ع) به لحاظ تجاری و توس به لحاظ تاریخی شد. تفاوت معنی داری بین کسبه ، شهروندان و زایران در خصوص موضوع‌های با ارزش (هشت موضوع ) مشاهده شده است. ارزش‌های گردشگری و مذهبی بین گروههای پاسخ گو تفاوت معنی‌داری نداشته و دارای اعتبار یکسانی بودند. بنابراین می‌توانند در اولویت قرار گیرند. نقاط باارزش شهری دیگری مانند حمام و مسجد شاه ، سرای عزیزالله اف ، مصلی پایین خیابان و غیره وجود دارد ، که از چشم پاسخ گویان پنهان مانده است و نیازمند توجه می‌باشد.
کلید واژه ها: شهر مشهد ، شناسایی ، نقاط با ارزش هویت

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image