نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خراسان دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است ، این خشکسالی حاصل کاهش غیر متعارف بارش سالیانه‌ی آن نسبت به میانگین دراز مدّت است. سه الگوی هم‌دیدی در وقوع خشکسالی‌های خراسان مؤثراند و از میان آن‌ها، واچرخندها، بیشترین سهم را در رخداد خشکسالی‌ها دارند. حدود 6/61 درصد از خشکسالی‌های فراگیر خراسان نتیجه‌ی فعّالیّت واچرخند‌ها هستند. واچرخند‌ها باعث نزولی شدن هوا و از بین رفتن یا کاهش عامل صعود توده‌‌های هوای مرطوب می‌شوند، لذا کاهش و بی نظمی بارش را فراهم می‌آورند که تبعات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعدّدی را ایجاد می‌نماید. نوشتار حاضر علل پیدایش خشکسالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
کلید واژه‌ها: هم‌دیدی ، واچرخند ، بارش ، خشکسالی

CAPTCHA Image