نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هیدروژئومرفولوژی یکی‌ از شاخه‌های جغرافیای‌ طبیعی‌ است‌ که‌ به‌ مطالعه‌ی‌ اشکال‌ ناهمواری‌های‌ ناشی‌ از عمل‌ آب‌، به ویژه‌ رودخانه‌ ها، می‌پردازد. شناخت و تبیین عوامل هیدروژئومرفولوژیک و عملکرد آنها روی سطح ساختمانی اولیّه در حوضه‌ی آبریز "لیله" جوان‌رود، همچنین تهیه‌ی نقشه های کاربردی در راستای شناخت و مدیریت محیط در این حوضه، اهمیت زیادی دارد. بررسی زمین شناسی، آب و هواشناسی، فیزیوگرافی و هیدرولوژی، خاک و پوشش گیاهی و انجام بررسی های میدانی در حوضه، با تبیین و تحلیل عوامل دخیل در فرایندهای شکل‌زایی، اشکال ژئومرفولوژی موجود در حوضه(با تأکید بر اشکال ناشی از آب‌های جاری) و شرایط تکوین و توسعه‌ی آنها، نقش بارز آب‌های جاری را نمایان می سازد. در این میان نقش انسان به عنوان عامل تشدید فرسایش و توسعه‌ی اشکال جدید، از جمله لغزش، گالی و ... دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد شدید آب‌های جاری در ساختمان حوضه، اقلیم گذشته، نقش زیادی در تکوین و توسعه‌ی این اشکال داشته است. مسائلی مانند تخریب اراضی کشاورزی، توسعه‌ی گالی‌ها، افزایش قدرت تخریب سیلاب‌ها و تخریب باغ‌های واقع درکرانه‌ی رودخانه ها، نمونه هایی از تأثیر این اشکال در زندگی ساکنان منطقه‌ی مورد مطالعه است.
کلیدواژه‌ها: هیدروژئومرفولوژی، حوضه‌ی لیله، آبکند، زمین لغزش.

CAPTCHA Image