تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان‌شهرها (مطالعه ی موردی: کلان شهر مشهد)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هنگام بررسی وضعیّت گردشگری روستایی پیرامون کلان شهرها، با دو بحث متفاوت ولی وابسته روبرو هستیم، که یکی از آنها در برگیرنده مقاصد گردشگری است، یعنی روستا‌هایی که گردشگران برای گذران اوقات فراغت خود به آن‌جا سفر می‌کنند و روستاها "محصول گردشگری"‌اند. اما بحث بعدی به دسترسی مربوط است، گردشگران بیشتر به روستا‌هایی سفر می‌کنند که علاوه بر داشتن جاذبه‌های گردشگری، از بعد حمل و نقل نیز در مسافتی قابل دسترس قرار داشته باشند. این موضوع نشان دهنده ی شکل‌گیری "حوزه‌ی نفوذ گردشگری" شهرها و کلان‌شهرهاست. مقاله‌ی حاضر، در وهله‌ ی اول به بیان محصول گردشگری روستایی و نسبت بین کلان‌شهر‌ها و گردشگری روستایی پرداخته و پس از آن با انتخاب کلان شهر مشهد به عنوان مطالعه‌ی موردی، بحث دسترسی و حوزه‌ی نفوذ گردشگری را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج به دست آمده از این بررسی‌ها نشان دهنده ی آن است که حوزه ی نفوذ گردشگری در کلان شهر مشهد حدود 20/43 کیلومتر است و روستا‌های دارای قابلیّت گردشگری در این شعاع، به عنوان تفرّجگاه‌های پیرامون کلان شهر، شکل دهنده‌ی محصول گردشگری روستایی هستند.
کلید واژه‌ها: محصول گردشگری، منطقه‌ی کلان شهری، گردشگری روستایی، حوزه‌ی نفوذ گردشگری.

عنوان مقاله [English]

Analysis of rural tourism of big cities (Case study: The big city of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Ezatoll Mafi
  • Mahdi Saghaa’ee
چکیده [English]

While studying rural tourism of big cities, we will face two different but related discussions. One of these discussions is about the purposes of tourism. It means the villages and rural areas in which tourists choose to spend their free and leisure time. These rural areas are considered as tourism productions. The other discussion is the issue of accessibility. Tourists choose villages and rural areas that have tourist attractions and are not located far away from their residences. The present article has chosen the big city of Mashhad as its case study. It then studies the issue of accessibility of rural areas as tourism productions and the area of tourism influence. The results of the study show that the area of tourism influence in the big city of Mashhad is something about 43/20 Km. and the villages and rural areas that are located within this domain are considered as tourism attractions.

Keywords: Tourism production, big cities, rural tourism, area of tourism influence.