نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار، داده‌های هفت متغیّر اقلیمی ( بارش، نم نسبی، ساعات آفتابی، میانگین دما، میانگین کمینه‌ی دما، میانگین بیشینه‌ی دما، فشار تراز ایستگاه ) ایستگاه سنندج، در طول سال‌های 73-1343، بررسی شده است. ضمن بررسی زمان مورد مطالعه‌، 10966 روز دارای داده‌های کاملی از متغیّرهای مذکور بودند. با انجام تحلیل مؤلّفه‌ی اصلی(PCA) روی این داده ها، پنج مؤلّفه‌ی اصلی، که بالاتر از یک درصد پراش را تبیین می‌کردند، انتخاب شدند. روی ماتریس (5*10966)، که طول آن تعداد روزها و عرض آن تعداد مؤلّفه‌های اصلی بود، تحلیل خوشه ای صورت گرفت و پنج تیپ هم‌دید هوا به‌دست آمد. با توجه به پراش زیادی که تیپ‌های یک و پنج داشتند، روی این دو تیپ نیز یک تحلیل خوشه‌ای صورت گرفت که تیپ اوّل به سه تیپ فرعی و تیپ پنجم به پنج تیپ فرعی تقسیم شدند و در مجموع یازده تیپ هم‌دید برای ایستگاه سنندج به‌دست آمد.
کلید واژه‌ها: تیپ هم‌دید، تحلیل مؤلّفه‌ی اصلی، تحلیل خوشه‌ای، روز نماینده، هم‌بستگی درون‌گروهی، سنندج.

CAPTCHA Image