نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بخش عمده‌ای از جمعیّت استان آذربایجان شرقی، با توجه به شرایط طبیعی آن، در فضاهای جغرافیایی معیّنی مانند: درّه ها، کوه پایه‌ها و اراضی محدود دشتی و جلگه ای متمرکز شده است. بر اثر افزایش جمعیّت وگسترش مراکز شهری- صنعتی، فشار سنگینی بر این فضاهای محدود وارد آمده و محیط زیست آن‌ها شدیداً مورد تهدید قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر اساس یافته های تحقیقی باعنوان «الگوهای ساماندهی سکونتگاههای درّه‌ی اسکو با تأکید بر محیط زیست» و با هدف بررسی تأثیر رشد جمعیّت و گسترش سکونتگاههای درّه‌ی اسکو بر تخریب اراضی کشاورزی و محیط زیست آن تهیه شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، در یک دوره‌ی زمانی سیزده ساله (81-1368)، حدود دوازده درصد بر تعداد جمعیّت و هفتاد و هفت درصد بر مساحت اراضی ساخته شده محدوده‌ی مورد مطالعه، افزوده شده است (صدرموسوی، 1386). افزایش در وسعت زمین‌های زیر ساختمان بسیار سریع بوده و به‌طور چشمگیری از مساحت باغات و اراضی کشاورزی به نفع اراضی مسکونی و کاربری‌های غیر کشاورزی کاسته شده است. اگر این روند ادامه یابد، سرسبزی و زیبایی درّه‌ی مذکور در آینده‌ی نزدیک از فضای جغرافیایی محدوده حذف شده و منطقه با یک بحران زیست محیطی روبرو خواهد شد.
واژگان کلیدی: گسترش سکونتگاهها، اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی ، تخریب محیط زیست ، درّه اسکو.

CAPTCHA Image