نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله از دو قسمت ترکیب‌یافته است. بخش اول شامل تشریح سابقه‌ی جهانی شدن و معرّفی الگوهای کوف و ای.تی.کارنی و بیان جایگاه ایران در فرآیند جهانی شدن است. نتایج حاصل از این قسمت بیانگر جایگاه نه چندان مطلوب ایران در فرآیند جهانی شدن براساس شاخص‌های بالا (پایین‌ترین رتبه دربین 62 کشور) است. در بخش دوم فرآیند جهانی شدن شهرها، فرضیّه‌ها، راهکارها و تجربه‌ی برخی کشورها به ویژه شهرهای چینی و شهرهای کوچک اروپایی در فرآیند جهانی شدن، بیان شده است. نتیجه‌ی نهایی این‌که شهرها زیر سیستم کلی کشور هستند، به هر نسبت که کشوری در جامعه‌ی جهانی ادغام شده است، به همان نسبت شهرهای آن کشور نیز می توانند به سمت جهانی شدن گام بردارند. بنابر این با توجّه به این‌که کشور ایران در مسیر جهانی شدن و ادغام در آن، راه طولانی در پیش دارد و باتوجه به پایین بودن جایگاه ایران درفرآیند جهانی شدن، بر اساس دو روش فوق الذکر، مسلّماً شهرهای ایران با چالش‌های جدّی مانند: کنترل گسترده‌ی دولت بر بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، اطّلاعاتی و فرهنگی و عدم سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو هستند.
کلید واژه: موانع، مشکلات ، جهانی شدن، شهر، ایران

CAPTCHA Image