نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از روش‌های بهبود مدیریت آب در مزرعه، برآورد دقیق آب مصرفی گیاه از طریق محاسبه‌ی تبخیر- تعرّق است. بیشتر معادلات تبخیر- تعرّق بر اساس داده‌‌های هواشناسی ایستگاههای مرجع به دست آمده‌اند، حال آن‌که داده‌های هواشناسی غالباً از ایستگاههای غیر مرجع به دست می‌آیند. استفاده از این داده‌ها برای برآورد تبخیر- تعرّق، به منظور برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، ممکن است موجب بروز خطاهای قابل ملاحظه‌ای شود. هم‌زمان با اندازه‌گیری تبخیر- تعرّق لایسیمتروزنی، با استفاده از روش‌های مختلف مقادیر تبخیر- تعرّق قبل و بعد از اصلاح دما، محاسبه گردید. اصلاح دما روی روش هارگریوز- سامانی تأثیری نداشت. سه روش تابشی: فائو 24، پریستلی- تایلور، جنسن- هیزپس، از اصلاح دما و استفاده از معادلات اصلاحی برای محاسبه‌ی تبخیر- تعرّق روزانه مناسب تشخیص داده شدند.

CAPTCHA Image