نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مناطق ساحلی سراسر جهان، به‌ دلیل وجود منابع غنی و توانهای طبیعی منحصر به فرد، مورد توجه بشر قرار گرفته است، به طوری‌که توانسته‌اند، جمعّیت بیشتری را جذب کنند. فشار جمعیّت بر سواحل و استفادۀ بیش از حدّ از منابع آن، مسائل و مشکلات زیادی را در نواحی ساحلی ایجاد نموده و روند توسعۀ پایدار را با بحرانهای زیست محیطی روبرو ساخته است.
سیستمهای اطّلاعات جغرافیایی، GIS، در مدیریت یکپارچۀ نواحی ساحلی، می‌تواند حضوری پویا داشته باشد. اولین نقش GIS در مدیریت ساحلی، ساماندهی صحیح اطّلاعات است. کاربرد GIS با ایجاد ساختار پایدار برای داده‌هایی که در ماهیّت، مقیاس، شکل و موضوع آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد، شروع می‌شود و با حفاظت، به هنگام سازی، انتشار و توسعۀ پایگاه اطلاعات، ادامه می‌یابد: و به‌عبارت دیگر، حیات ICZM با حضور GIS شکل می‌گیرد و با کمک آن تداوم می‌یابد و توسعۀ آن در گرو پیشرفت GIS است. با پیشرفتهای اخیر WebGIS ، امکان به اشتراک گذاردن داده‌های جغرافیایی از طریق طرّاحی و تاًلیف متادیتا فراهم شده است و مدیریت یکپارچۀ نواحی ساحلی ابعاد وسیعتری یافته است.
در این پژوهش، خورموسی به عنوان یک عارضۀ جغرافیایی در ساحل خلیج فارس انتخاب شده و بانک دادۀ آن در محیط GIS ایجاد گردیده است. سپس متادیتای آن با الگوی استاندارد FDGC و ISO طرّاحی شده و در محیط وب قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده ضرورت ایجاد استاندارد ویژه‌ای برای طرّاحی متادیتا در سواحل کشور را تأیید می‌کند، که اولاً با بانک دادۀ جغرافیایی ملّی کشور هماهنگ باشد، ثانیاً بر مبنای اصول تخصّصی مدیریت سواحل شکل گرفته باشد. در این نوشتار الگویی برای استاندارد سازی داده‌های جغرافیایی سواحل به منظور مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی ارائه شده است.
واژه‌های کلیدی: متادیتا، مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، وب.

CAPTCHA Image