نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، ابتدا شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن شهر تفت بررسی شد. سپس وضعیّت مسکن آن در مقایسه با سایر مناطق شهری استان و دیگر نقاط کشور، مشخص گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که وضعیّت مسکن شهر تفت طیّ سالهای 75-1355 روند رو به رشدی دارد و از لحاظ کمّی شرایط بهتری نسبت به سایر مناطق شهری داشته است، امّا از نظر کیفی در مرتبة پایینتری قرار گرفته است.
در بخش بعدی، پس از پیش‌بینی جمعیّت شهر تفت تا سال 1405، با نرم‌افزار “People”، نیازهای مسکن (توسط الگوی خام) و تقاضا برای آن (با مدل لوژستیک) در نیم قرن آینده مشخص شد. بر اساس این برآورد، 4356 واحد مسکونی جدید مورد نیاز می‌باشد، امّا تقاضا برای مسکن در این دوره تنها 3800 واحد مسکونی است، که 2/83 درصد نیازها را برآورده می‌کند. با توجه به توان موجود شهر (در صورت افزایش دو برابری تراکم در واحدهای مسکونی) می‌توان 6/52 درصد کل نیاز و 3/63 درصد از تقاضا را تأمین نمود. توسعة متراکم با مساکن کوتاه مرتبه می‌تواند الگوی مطلوبی برای توسعة پایدار شهر تفت با شد.
واژه‌های کلیدی: شاخص‌های کمّی مسکن، شاخص‌های کیفی مسکن، برنامه‌ریزی مسکن، شهر تفت.

CAPTCHA Image