نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر، در نمونه‌ای به حجم 2000 خانوار (8958 تن) بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای– تصادفی، در قالب50 خوشة شهری و 50 خوشة روستایی (هر خوشه شامل 20 خانوار) در استان اصفهان انجام شده است. نرخ رشد، مرگ و میر، ترکیب سنی و روشهای تنظیم خانواده و حاملگی‌های پر خطر و ناخواسته مورد توجه قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میزان موالید در مناطق شهری و روستایی، 4/17 و 76/16 در هزار بوده، با احتساب مرگ و میرخام، رشد طبیعی در مناطق شهری و روستایی استان 1/13 و 8/12 در هزار می‌باشد. ترکیب جمعیتی استان نشان می‌دهد که گروههای سنی 19-5 سال بیشترین حجم جمعیتی را نسبت به گروههای دیگر دارند، که لازم است پیش‌بینی‌های مؤثر در رفع نیازهای قبل و پس از ازدواج این جوانان در نظر گرفته شود.

CAPTCHA Image