نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر به تأثیر بوم شهر در توسعة شهرهای ساحلی می‌پردازد. برای روشن شدن موضوع ابتدا آسیب‌شناسی توسعة شهری در نوار ساحلی مورد مطالعه قرار گرفت تا آسیب‌های ناشی از بی‌توجهی شهرسازان به اکوسیستم ظریف و شکنندة نوار ساحلی و شرایط حاکم بر کنش متقابل میان خشکی و آب مشخص شود. در ادامة مطالعات متداولترین رویکردها در شهرسازی نوین مورد بررسی و معلوم گردید که بکارگیری رویکرد بوم‌شهر به سبب لحاظ نمودن شرایط خاص مکانی می‌تواند آثار و نتایج مثبتی در توسعة شهرهای ساحلی داشته باشد. تجربیّات شهرهای موفق در جهان حاکی از اهمیت این الگو در برنامه‌ریزی و طرّاحی شهری است‌‍‍؛ لذا پس از مشخص شدن امتیازات این رویکرد تعدادی از عوامل که در توسعة بهینه شهر ساحلی بابلسر مؤثّراند، مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در صورت کاربرد عواملی چون کاهش جاپای بوم‌شناسی در پیرامون رودخانه بابلرود، ایجاد تنوع فعالیتی در حوزه‌های شهری، توسعة عمودی در بخش پیرامونی و فرسودة شهر و ارتقاء پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان می‌تواند در حل مشکلات شهر بابلسر مؤثر واقع شود.
کلید واژه‌ها: بوم شهر، ناحیه ساحلی، شهر ساحلی، جاپای بوم‌شناسی

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image