نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 فردوسی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش «تشریح وجوه تفرّق و گسست سیاسی/ حاکمّیتی کنشگران (نهادها، عملکردها و قلمروهای فضایی) در منطقه کلانشهری مشهد» است که در سایه تکثّر و واگرایی کنشگران این منطقه کلانشهری و در غیاب یک چارچوب نهادی واجد صلاحیتِ برنامه ریز و سیاستگزار پدید آمده است.

روش شناسی: این پژوهش بر حسب هدف، توسعه ای - کاربردی و از نظر چارچوب پژوهش، تحلیلی - توصیفی مبتنی بر رویکرد «تحلیل داده های ثانویه » است. این پژوهش، در قالب مدلی سه وجهی به تحلیل «قلمروهای حکومتی/ مدیریتی» ، «نهادها و سازمانهای موثر حاکمیّتی» و «منابع پشتیبان» (برنامه ها، قوانین و مالیه) به عنوان ابعاد معرّف تفرّق سیاسی در منطقه کلانشهری مشهد پرداخته است. واحد تحلیل در این تحقیق، «منطقه کلانشهری مشهد است که با محدوده عملکردی موجود مجموعه شهری مشهد یکسان دیده شده است.

نتایج: این پژوهش نشان داد که تعدّد و تکثر روزافزودنی در قلمروهای متداخل حاکمیتی در غیاب سازوکاری هماهنگ کننده برای یکپارچه سازی سیاستهای توسعه منطقه کلانشهری مشهد وجود دارد. در بُعد تفرّق نهادی نیز این منطقه کلانشهری عمدتاً میان دو دسته عناصر حکومتی- دولتی و حکومتی- عمومی بدون نقش آفرینی شایسته حاکمیتی، نهادهایی چون آستان قدس رضوی و بخش خصوصی تقسیم شده است.

نتیجه گیری: این پژوهش تدوین یک ساختار مشارکت جویانه و چشم انداز توسعه مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی را، اصلی مهم در راستای همگرایی نهادی، عملکردی و قلمرویی تمام کنشگران منطقه کلانشهری مشهد می داند.

CAPTCHA Image