نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف سنجش کیفیت زندگی در محله های سجاد و سراب شهر مشهد،سعی دارد راهکارهایی را در راستای بهبود کیفیت زندگی در محلات شهر،ارایه دهد.بدین منظور پس از شناسایی مفاهیم و تجربیات جهانی پیرامون کیفیت زندگی شهری با استفاده از روشهای توصیفی-تحلیلی، شاخص های پژوهش مشخص گردید.تا با بهره گیری از آنها بتوان میزان رضایتمندی ساکنین را سنجید.

روش: پس از مشخص شدن شاخصها و زیرشاخصها وتدوین پرسشنامه ، اطلاعات به دست آمده از برداشت میدانی مورد تحلیل قرار گرفت و روابط بین متغیرها مشخص شد. با توجه به جمعیت محلات شهر ،بر اساس روش کوکران،نمونه ای به حجم 350 خانوار تعیین و به همین تعداد پرسشنامه هایی تهیه و در بین محلات سجاد و سراب شهر مشهد توزیع شد.

یافته ها/ نتایج: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پاسخگویان از اکثر شاخصها تا حدودی راضی هستند ،محله ی سجاد با بیشترین میزان رضایتمندی، و کیفیت زندگی زیاد،مطلوب ترین محله است و کیفیت زندگی در محله سراب متوسط و نسبتا زیاد می باشد.

نتیجه گیری: دیگر یافته های تحقیق نشان از تاثیر مثبت شاخص مشارکت بر کیفیت زندگی ساکنین دارد . نشان داد بین شاخص مشارکت و کیفیت زندگی رابطه مستقیم وجود دارد ، و میزان همبستگی میان این دو شاخص511/0 است ،ضریب رگرسیون (β)،نشان داد که بیشترین تاثیر علی بر کیفیت زندگی در محلات، مربوط به شاخص محیطی با ضریب تاثیر125/0 می باشد.

CAPTCHA Image