نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران،نویسنده مسئول

3 استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

چکیده

امروزه آنچه که به مسایل و مشکلات شهری دامن می زند، معضلاتی است که نهادهای مدیریتی شهرها و کلانشهرهای کشور مثل شهرداری ها با آنها درگیر هستند؛ نارسایی در اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکردی، قانونمندی و اجماع و خرد جمعی مسئولین، مشارکت و... موجب کاهش عملکرد آنها شده است. به منظور بررسی وضعیت موجود ابعاد حکمروایی خوب  در شهر جدید گلبهار تعداد 385پرسشنامه برای شهروندان و تعداد 48 پرسشنامه برای کارشناسان شهرداری و شورای شهر توزیع گردید و  همچنین تعداد 10 نفر از کارشناسان حوزه شهرهای جدید مورد مصاحبه نیمه ساختار قرار گرفتند و سپس با رویکرد آمیخته ترکیبی که حاصل تلفیق روش های کمی(روش توصیفی- تحلیلی) و کیفی است وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در گلبهار ارزیابی گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل شاخص های حکمروایی خوب شهری که بوسیله آزمون آماری T.Test  تک نمونه انجام شد در شهر جدید گلبهار نشان دهنده این است که کلیه نمرات میانگین آنها  بجز شاخص های قانونمندی، شفافیت و بینش راهبردی که از دیدگاه شهروندان در حد پایین تر از متوسط گزارش شده اند، در محدوده نسبی متوسط می باشند( 2.5 تا  3.5 ). همچنین نتایج تحلیل های کیفی نشان داد که عمده نقص و نارسایی هایی که ابعاد حکمروایی در نظام مدیریتی شهر جدید گلبهار با آن دست به گریبان هستند؛ فقدان انگیزه و عدم وجود حس تعلق مکانی شهروندان ، عدم شفافیت قوانین و عدم اعتماد  شهروندان به مسئولین، و... می باشند.

CAPTCHA Image