دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار و تابستان 1398 

علمی- پژوهشی

1. تحلیل فضایی جایگاه های پمپ بنزین و ایستگاه های CNG در شهر قزوین

صفحه 1-22

10.22067/geography.v15i2.35975

سید علی حسینی؛ رضا ویسی؛ محمد کشاورز مافی؛ مریم محمدی


6. تبارشناسی نقش زیارتی-گردشگری شهر‏مشهد

صفحه 155-191

10.22067/geography.v17i1.73967

محمدعلی فیروزی؛ جعفر جوان؛ معصومه توانگر