نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای  برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.