تحلیل موانع و چالش های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی نواحی روستایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد/ گروه جغرافیا

10.22067/geography.v18i1.81917

چکیده

کمبود آب یک واقعیت اکولوژیکی است که در بخش کشاورزی کشور به آن توجه اساسی نشده است و براساس گزارش سازمان ملل، ایران با برداشت 3/72 درصد از ذخایر آبی کشور، در شرایط بحرانی شدید قرار گرفته است. از این رو با توجه به افزایش جمعیت و تقاضای رو به تزاید مصرف آب، چاره اندیشی در زمینه مصرف بهینه آب امری کاملا حیاتی است. هدف از این پژوهش، شناسایی موانع و چالش­های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی است. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده اکتشافی و توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با 56 تن از کارشناسان حوزه آب و کشاورزی منطقه اعم از دستگاه­های اجرایی و آموزشی جمع آوری شده است و برای تحلیل داده­ها از نرم افزاز معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزیی از نرم افزار SMART-PLS  بهره گرفته شد.  نتایج تحقیق نشان داد که برازش کلی(GOF) تحقیق با 0.55 از برازش قوی برخوردار است. بررسی مقایسه عوامل از دیدگاه کارشناسان حاکی از آن است که عامل اجتماعی، مدیریتی و عوامل طبیعی هر کدام به ترتیب با مقدار 80/0، 50/0 و 34/0  درصد واریانس ها را تبیین می کند و به عبارتی عوامل اجتماعی و مدیریتی مهمترین چالش های  مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان گنبد کاووس  محسوب می شوند.

عنوان مقاله [English]

*

نویسندگان [English]

  • Javad adeli 1
  • amin alizadeh 1
چکیده [English]

*