نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توسعه‌ی سریع شهری، در چند دهه‌ی معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی و ... زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. مطرح شدن توسعه‌ی پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره‌ی‌ سوم نیز ناشی از اثرات شهرها بر گستره‌ی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است. بدون شک بحث از پایداری و توسعه‌ی پایدار بدون توجّه به شهرها و شهرنشینی بی‌معنی خواهد بود. شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده‌ی ناپایداری در جهان به شمار می‌روند و در واقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند. بر این اساس با توجّه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دست‌یابی به پایداری شهری، ضروری به نظر می‌رسد. در این نوشتار سعی شده است برخی از شاخص‌های تعیین کننده در بحث پایداری شهری از دیدگاه نویسندگان ارائه شود.
واژه‌های کلیدی: شهرنشینی، پایداری شهری، پایداری جهانی، شاخص‌ها‌، سیستم.

CAPTCHA Image