شاخص‌های توسعه‌ی پایدار شهری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توسعه‌ی سریع شهری، در چند دهه‌ی معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی و ... زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. مطرح شدن توسعه‌ی پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره‌ی‌ سوم نیز ناشی از اثرات شهرها بر گستره‌ی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است. بدون شک بحث از پایداری و توسعه‌ی پایدار بدون توجّه به شهرها و شهرنشینی بی‌معنی خواهد بود. شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده‌ی ناپایداری در جهان به شمار می‌روند و در واقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند. بر این اساس با توجّه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دست‌یابی به پایداری شهری، ضروری به نظر می‌رسد. در این نوشتار سعی شده است برخی از شاخص‌های تعیین کننده در بحث پایداری شهری از دیدگاه نویسندگان ارائه شود.
واژه‌های کلیدی: شهرنشینی، پایداری شهری، پایداری جهانی، شاخص‌ها‌، سیستم.

عنوان مقاله [English]

Indicators of urban sustainable development

نویسندگان [English]

  • Mahdi Gharakhloo
  • Sayyed Hadi Hoseini
چکیده [English]

In the recent decades, urbanization has affected social, economical, cultural, political and physical aspects of human life-style. Presentation of sustainable development as one of the goals of the third millennium is derived from the effects of cities on earth and on different aspects of human life. Undoubtedly, talking about sustainability and sustainable development would be impossible without paying attention to cities and urbanization. Cities are considered as the main factors of unsustainability; and urban sustainability and global sustainability are actually unique concepts. Considering the complexity of the nature of the cities and their different aspects of affecting on various subjects, identifying the main factors is necessary for achievement of urban sustainability. The writer of this article tries to explain the indicators that are of great importance in urban and global sustainability.

Keywords: urbanization, indicators, urban sustainability, global sustainability, system.