ارزیابی وضعیت خود بسندگی و سلامت شهری و ارائه راهکارهای محتمل در شرایط اپیدمی کووید-19 (مورد پژوهش: شهر جیرفت)

زهرا افضلی گروه؛ عیسی پیری؛ امیر رضا خاوریان گرمسیر؛ احمد پوراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22067/jgrd.2023.76408.1138