دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 25، پاییز و زمستان 1394 

علمی- پژوهشی

1. نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان

صفحه 1-28

10.22067/geography.v13i2.17903

مهدی مودودی ارخودی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ حمید شایان؛ محمود ضیایی