دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار 1384 
7. بررسی اثرات خشکسالی در جامعة عشایری استان سیستان و بلوچستان و راههای مقابله با آن

10.22067/geography.v3i5.3057

بریمانی بریمانی؛ مهندس صندوقداران مهندس صندوقداران؛ جهانتیغ جهانتیغ؛ تجاری تجاری