علمی- پژوهشی

بررسی وضعیت خشکسالی ها در استان خراسان رضوی

عرفانیان عرفانیان, علیزاده علیزاده
بازدید: 441
بازدید: 222

پهنه بندی اقلیمی استان یزد با روش های آماری چند متغیره

شیرانی شیرانی, مزیدی مزیدی, خداقلی خداقلی
بازدید: 372

هیدرومورفومتری دلتاهای بخش شمالی تنگه‌ی هرمز و ناپایداری بستر رودها

یمانی یمانی, مقصودی مقصودی, مقیمی مقیمی, نوحه‌گر نوحه‌گر, علمی‌زاده علمی‌زاده
بازدید: 153
بازدید: 162

آسیب‌شناسی تطبیقی پراکندگی فضایی سالک و سل در شهر مشهد

مافی مافی, یوسفی بهلولی احمدی Mohammad یوسفی بهلولی احمدی
بازدید: 165