علمی- پژوهشی

بررسی وضعیّت شاخص‌های توسعه‌ی انسانی در استان ایلام

حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر, ملکی ملکی
بازدید: 246
بازدید: 169

دیدگاهها، عوامل و عناصر مؤثّر در توسعه‌ی فیزیکی شهرهای ایران

حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر, هوشیار هوشیار
بازدید: 477