علمی- پژوهشی

تعیین درجۀ توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی (1375)

ابوالفضل قنبری هفت چشمه, کریم حسین زاده دلیر
بازدید: 186

بررسی اثرات خشکسالی در جامعة عشایری استان سیستان و بلوچستان و راههای مقابله با آن

بریمانی بریمانی, مهندس صندوقداران مهندس صندوقداران, جهانتیغ جهانتیغ, تجاری تجاری
بازدید: 206
بازدید: 340
بازدید: 191

کاربرد Metadata (GIS) در مدیریت یکپارچۀ نواحی ساحلی

قهرودی تالی قهرودی تالی, ثروتی ثروتی
بازدید: 191