لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم رومینا
 • ابوالفضل مشکینی
 • حسین خادمی
 • حسین میرزائی
 • خدیجه بوزرجمهری
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • دکتر صدیقه لطفی
 • دکتر محّمد اجزاء شکوهی
 • دکتر مهدی زنگنه
 • رضا خسروبیگی
 • ساجدالدین موسوی
 • سیّد هادی زرقانی
 • عادل سپهر
 • عیسی ابراهیم زاده
 • عیسی پیری
 • محمد علی احمدیان
 • محمدامین خراسانی
 • محمدرضا قدری
 • مراد کاویانی راد
 • مسعود تقوایی
 • مهین نسترن
 • ژیلا کلالی مقدم
 • یعقوب زنگنه
 • یونس غلامی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزۀ شمال غرب شهر مشهد

فهیمه عبادی نیا, محمد اجزاء شکوهی, براتعلی خاکپور