لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل بهنیافر
 • حسن لشکری
 • حسین نگارش
 • حمید جعفری
 • خدیجه بوزرجمهری
 • داریوش مهرشاهی
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • دکتر محمّد رحیم رهنما
 • رضا حسین پور پویان
 • رضا دوستان
 • سلیمان صادقی
 • سیاوش شایان
 • سید رضا حسین زاده
 • سید عباس احمدی
 • علی گلی
 • فرامرز خوش اخلاق
 • محسن جان پرور
 • محمود خسروی
 • یونس غلامی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

ارائة الگوی بازاریابی شیر در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان خدابندة استان زنجان)

طاهره صادقلو, محمدرضا رضوانی, حسنعلی فرجی سبکبار, عبدالرضا رکن الدین افتخاری