شماره جاری: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار و تابستان 1400 

10. فرا تحلیل کیفی روش و نتایج پژوهش‌های مرتبط با بازارچه‌های مرزی در ایران

10.22067/jgrd.2021.68121.1002

محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی


شناسنامه نشریه