تفاهم نامه با انجمن جغرافیایی ایران

تفاهم نامه با انجمن جغرافیایی ایران