دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1395