تدوین و تبیین الگوی گردشگری کارآفرینی در پاندومی کووید 19 (مورد مطالعه: استان های آذربایجان شرقی و غربی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: شیوع ویروس کووید 19 و به دنبال آن ایجاد محدودیت‌ها سبب گردیده تا کسب وکارهای حوزه گردشگری متوقف شده و واحدها و فعالیت‌های فراوانی در زنجیره آن آسیب ببینند. از این رو درصدد ارائه مدل گردشگری با رویکرد کارآفرینی در شرایط شیوع پاندومی است. این مطالعه با بهره‌گیری از رویکرد
روش تحقیق: روش‌ تحقیق ترکیبی (کیفی- کمّی)، ابتدا با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد، و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 18 تن از خبرگان و مدیران و فعالان صنعت گردشگری، نسبت به کدگذاری داده‌های استخراج شده از متن مصاحبه‌ها (کدگذاری باز)، طبقه‌بندی مفاهیم (کدگذاری محوری) و ارائه نظریه بر مبنای داده‌های به دست آمده از مراحل قبل و ارائه مدل مفهومی (کدگذاری گزینشی)، اقدام نموده است. سپس به برازش و آزمون مدل به دست آمده در گام دوم (بخش کمّی)، از روش مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی بهره برده است.
یافته ها: با توجه به شرایط علّی، زمینه‌ای و مداخله گر ناشی از شیوع پاندومی کرونا، در صورت اتخاذ راهبردهایی چون توسعه گردشگری مجازی، مدیریت بحران در صنعت گردشگری؛ توسعه گردشگری داخلی با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری، می توان صنعتگرئشگری در دوران بیماری های پانومی را احیا کرد.
نتایج: با به کارگیری راهبردهای اشاره شده در دوران بیماری های پاندومیک می توان حفظ و رونق کسب وکارهای گردشگری؛ تقویت صنعت گردشگری و خلق بازار جدید گردشگری برای دوران پسا کرونا را تحقق بخشید .

کلیدواژه‌ها

موضوعات