عوامل موثر در شکل گیری تقویت فضاهایی عمومی در روستاهای استان لرستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بیرجند

چکیده

اهداف: هدف از این پژوهش­، بررسی عوامل موثر در شکل­گیری تقویت فضاهای عمومی در روستاهای استان لرستان است، و به دنبال پاسخ گویی به این سوال کلیدی می باشد؛ کدام عوامل در شکل­گیری تقویت فضاهایی عمومی بیشترین نقش داشته است؟

روش : نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده از روش­های اسنادی و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده­ها از آزمون آماری توصیفی( میانگین، انحراف معیار و واریانس) و استنباطی(تحلیل عاملی و تحلیل واریانس) بهره گرفته شده است.

یافته/نتایج: یافته­های تحلیل عاملی نشان داد، که 7 عامل با مجموع 274/55 درصد واریانس روابط بین شاخص ها ر ا تبیین می کند وبیشترین سهم را عامل اول با531/10 درصد واریانس و کمترین سهم را عامل هفتم با 178/6 درصد را تبیین می­کند. همچنین از آزمون تحلیل­ها واریانس نشان داد، که تفاوت معناداری بین عامل­های مورد نظر در سطح آلفا کمتر از 05/0 وجود دارد.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد، توجه به فضاهای عمومی می تواند در راستای تقویت اجتماعات انسانی به کار گرفته شود و زمینه را برای بهبود فعالیت­ها سرزندگی و حیات مدنی در جوامع روستایی فراهم کند.