پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 3 شماره 5 (1384) پهنه‌بندی فرسایش در حوضة آبخیز داورزن با استفاده از الگوهای منطق فازی یمانی یمانی , دادرسی دادرسی , داورزنی داورزنی چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسیّتی (نمونه شهرستان نیشابور) بوذرجمهری بوذرجمهری چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) بررسی اثرات خشکسالی در جامعة عشایری استان سیستان و بلوچستان و راههای مقابله با آن بریمانی بریمانی , مهندس صندوقداران مهندس صندوقداران , جهانتیغ جهانتیغ , تجاری تجاری چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) بررسی و تحلیل شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن در شهر تفت و برنامه‌ریزی آتی آن حکمت نیا حکمت نیا , موسوی موسوی , زرافشان زرافشان چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) بررسی وضعیّت سازمان فضایی و راهبردهای توسعه در استان خراسان یاسوری یاسوری چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) بررسی رفتار باروری و رشد طبیعی جمعیت در استان اصفهان صرامی صرامی چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) ژئومورفوتوریسم سواحل جنوبی دریای خزر، چالشها و عوامل تهدید کننده زمردیان زمردیان چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) ناکارآمدی ساختاری- عملکردی نظامهای فضایی ناحیه‌ای مورد: ناحیه باغملک(شرق خوزستان) سعیدی سعیدی چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) کاربرد Metadata (GIS) در مدیریت یکپارچۀ نواحی ساحلی قهرودی تالی قهرودی تالی , ثروتی ثروتی چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) مراکز شهری و گتوهای قومی- مطالعه موردی، کولی‌های شهر سبزوار- شکوهی شکوهی چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) مروری بر جغرافیای تاریخی گیلان - قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم- میر میران میر میران , کهنسال کهنسال چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) تحلیلی بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشینی در ایران وارثی وارثی , سروری سروری چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) بررسی وضعیّت شاخص‌های توسعه‌ی انسانی در استان ایلام حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر , ملکی ملکی چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) ضرورت اجرای طرح حوزه‌های آبخیز شهری در نواحی خشک و نیمه خشک ایران(مطالعه‌ی موردی آبخیز شهری بیرجند) جوان جوان , فال سلیمان فال سلیمان چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) تحلیل تطبیقی رفتار هیدرولوژیک رودخانه‌ی کر در شبکه‌ی ژئونروتیک رامشت رامشت چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) جایگاه ایران در تحوّلات ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز سیمبر سیمبر چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقّت محاسبات تبخیر و تعرّق و مقایسه‌ی آن با نتایج به‌دست آمده از لایسیمتروزنی علیزاده علیزاده , خانجانی خانجانی , تراز تراز , رهنورد رهنورد چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) مطالعه‌ی تطبیقی سنجش درجه‌ی پراکنش/ فشردگی در کلان‌شهرهای سیدنی و مشهد رهنما رهنما , مهندس عباس زاده مهندس عباس زاده چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) شهرهای اداری ـ سیاسی و ناپایداری شهریمورد: سرابله علی اکبری علی اکبری , فرجی فرجی چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) تأثیر پدیده‌های اقلیمی بر تردّد و تصادفات در جاده‌ی سنندج- همدان محمدی محمدی , محمودی محمودی چکیده
دوره 4 شماره 6 (1385) دیدگاهها، عوامل و عناصر مؤثّر در توسعه‌ی فیزیکی شهرهای ایران حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر , هوشیار هوشیار چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) بررسی تغییرات رسوب در دورة زمانی قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری (مطالعة موردی حوضة آبخیز عنبران‌چای نمین- اردبیل ساری صراف ساری صراف , رحمانی رحمانی چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) تجارت فرامرزی، سیطرة شهری و تغییر کارکرد روستایی مورد: ناحیة روستایی زاهدان افراخته افراخته چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) کاربری زمین و ناپایداری سطوح مخروطه‌افکنه‌ای در دامنه‌های جنوبی بینالود«نمونه مخروطه‌افکنه گرینه نیشابور بهنیافر بهنیافر چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) بررسی وضعیت اقتصادی نواحی روستایی و تأثیرآن بر مهاجرتهای روستایی شهرستان شیروان خاکپور خاکپور چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) نقش مدیریت دامنه‌ای در سیل‌خیزی حوضة آبریزمطالعه موردی: سیل مرداد 1377 ماسوله گیلان - ایران رمضانی رمضانی چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) الگوی زیست جمعیت و قشربندی اجتماعی ـ اقتصادی در بین نیمه کوچ نشینان گیلان (مطالعه موردی: بخش اسالم ـ تالش) مولایی هشجین مولایی هشجین چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) بررسی غلظت یونهای اسیدی در بارانهای پاییزه و بهاره و برآورد میزان نهشت اسیدی در ناحیة مشهد موسوی بایگی موسوی بایگی , مروج مروج , سیگارودی سیگارودی چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) الگوسازی بارش ایستگاه های ارومیه و تبریز(1) زاهدی زاهدی , ساری صراف ساری صراف , جامعی جامعی چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) بررسی وضعیّت تحوّلات جمعیّتی و راهبردهای توسعه‌ی روستایی یاسوری یاسوری چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) زیج سی ساله‌ی الگوهای گردشی تراز میانی جو ایران مسعودیان مسعودیان چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) چالش‌های زیست محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن ولایتی ولایتی , کدیور کدیور چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) شناخت پتانسیل‌های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) رمضانی رمضانی چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیک سیلاب‌های کاتاستروفیکرودخانه‌‌ی مادرسو (جنگل گلستان) حسین زاده حسین زاده , جهادی طرقی جهادی طرقی چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) تحلیل شاخص‌های توسعه‌ی فرهنگی استان‌های کشور تقوایی تقوایی , قائد رحمتی قائد رحمتی چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستانهای شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای خاکپور خاکپور چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) دلایل حضور مهاجران روستایی در شهر یزد و و ضعیتّت آنها مزیدی مزیدی , زارع شاه آبادی زارع شاه آبادی چکیده
دوره 4 شماره 7 (1385) پایش خشکسالی در مشهد - با استفاده از شاخص خشکسالی پالمر‌- آسیایی آسیایی چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) ارزشیابی طرح‌های خودکفایی کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره)در افزایش مشارکت مددجویان (مطالعه‌ی موردی بخش‌های مرکزی و نوبندگان شهرستان فسا) قدیری معصوم قدیری معصوم , شرفی شرفی چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) تعیین نواحی مستعدّ کشت زرشک در استان خراسان جنوبی با استفاده ازGIS علیجانی علیجانی , دوستان دوستان چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) موانع، مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرهای ایران رهنما رهنما چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری در طرح جامع و تفصیلی شهر ایلام - طیّ دهه‌ی 82-1372- حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر , ملکی ملکی چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) تحلیل کمّی و کیفی روند رشد و مکان یابی خدمات برتر در سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد شایان شایان چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) نقش بازارهای روستایی در فرایند شکل‌گیری سازمان فضایی و شبکه‌ی سکونتگاهی نمونه: شهرستان تالش ضیاء توانا ضیاء توانا , امیر انتخابی امیر انتخابی چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) پیامدهای زیست محیطی گسترش سکونتگاهها مطالعه‌ی موردی: درّه‌ی اسکوچا قربانی قربانی , صدر موسوی صدر موسوی چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) شاخص‌های توسعه‌ی پایدار شهری قرخلو قرخلو , حسینی حسینی چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) توریسم روستایی، تصویری مجازی یا الگویی حقیقی در برنامه ریزی روستایی تقدیسی زنجانی تقدیسی زنجانی , دانشور عنبران دانشور عنبران چکیده
دوره 5 شماره 8 (1386) پیش‌بینی‌ خشکسالی با روش ریزگردانی خروجی الگو‌های GCM صمدی صمدی چکیده
دوره 5 شماره 9 (1386) شناسایی تیپ‌های هم‌دید هوای ایستگاه سنندج (‌‌طیّ سال‌های‌73-1343) مسعودیان مسعودیان , محمدی محمدی چکیده
دوره 5 شماره 9 (1386) مقایسه‌ی شاخص‌های ناپایداری جوی حوضه‌ی آبریز آجی‌چای با استانداردهای ناپایداری جوی و تعیین الگو برای این حوضه زاهدی زاهدی , چوبدار چوبدار چکیده
دوره 5 شماره 9 (1386) بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی رنجبریان رنجبریان , زاهدی زاهدی چکیده
دوره 5 شماره 9 (1386) الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل - طیّ سالهای 78-1362- خاکپور خاکپور , ولایتی ولایتی , کیانژاد کیانژاد چکیده
دوره 5 شماره 9 (1386) پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضه‌ی صفارود با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی جوکار سرهنگی جوکار سرهنگی , امیر احمدی امیر احمدی , سلمیان سلمیان چکیده
دوره 5 شماره 9 (1386) بررسی اثرات زیست محیطی توسعه‌ی فیزیکی شتابان شهرها ـ با تأکید بر شهرهای تهران و تبریزـ محمدزاده محمدزاده چکیده
دوره 5 شماره 9 (1386) علل پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید در نواحی روستایی یاسوری یاسوری چکیده
دوره 6 شماره 10 (1387) نقش گسل‌ها در جابجایی کانون‌های واگرای متواتر و تکامل مخروط افکنه درختنگان درکواترنر رامشت رامشت , شاه زیدی شاه زیدی چکیده
دوره 6 شماره 10 (1387) تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان‌شهرها (مطالعه ی موردی: کلان شهر مشهد) مافی مافی , سقایی سقایی چکیده
دوره 6 شماره 10 (1387) بررسی عملکرد موردی الگوی میان مقیاس MM5 در شبیه سازی بارش های رگباری حاصل از سلول های هم رفتی مشکواتی مشکواتی , مزرعه فراهانی مزرعه فراهانی , قندهاری قندهاری , جعفری جعفری چکیده
دوره 6 شماره 10 (1387) هیدروژئومرفولوژی حوضه‌ی آبریز رودخانه‌ی "لیله" جوان‌رود ثروتی ثروتی , لشکری لشکری , مومنی مومنی چکیده
دوره 6 شماره 10 (1387) مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (نمونه‌ی موردی: شهر خرم آباد) وارثی وارثی , محمدی محمدی , شاهیوندی شاهیوندی چکیده
دوره 6 شماره 10 (1387) تحلیل هم‌دیدی واچرخندها برخشکسالی‌های فراگیر خراسان سلیقه سلیقه , حبیبی نوخندان حبیبی نوخندان , علیجانی علیجانی , قهرودی قهرودی , صادقی صادقی چکیده
دوره 6 شماره 10 (1387) انتظام ساختار عملکردی سکونتگاههای روستایی با تأکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات (مطالعه موردی: شهرستان کلات) مطیعی لنگرودی مطیعی لنگرودی , ولایتی ولایتی , یاسوری یاسوری , اکبرقلی اکبرقلی چکیده
دوره 6 شماره 10 (1387) چشمه گرو، پدیده ای هیدرومورفوتکتونیک با فرآورده های ژئومورفیک استثنایی زمردیان زمردیان چکیده
دوره 6 شماره 10 (1387) سنجش وضعیّت سلامت با رویکرد منطقه ای در مجموعه ی شهری مشهد رفیعیان رفیعیان , تاجدار تاجدار چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) پایش و پیشبینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان علیزاده علیزاده , انصاری انصاری , ارشادی ارشادی , آشگرطوسی آشگرطوسی چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) بررسی وضعیّت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه‌ی موردی : منظومه‌ی روستایی مشهدقلی) جوان جوان , یاسوری یاسوری , رهنما رهنما , احمدیان شالچی احمدیان شالچی چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) تحلیل جایگاه و نقش شهر میانی همدان در توسعه‌ی منطقه ای تقوایی تقوایی , وارثی وارثی , شیخی شیخی چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) مکان یابی سکونتگاه های خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد شایان شایان چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) بررسی تطبیقی حاشیه نشینی در شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و گناباد رهنما رهنما , توانگر توانگر چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) سامان‌دهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید "نمونه‌ی موردی محلّه‌ی سرخاب تبریز" آذر آذر , حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) نقش شهرهای میانی در تعادل ناحیه ای مورد مطالعه: شهر میانی شهرضا(استان اصفهان) قرخلو قرخلو , حسینی امینی حسینی امینی , رجایی رجایی چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) بررسی اثرات سدهای مخزنی بر کمیّت و کیفیّت آب زیرزمینی مخروط افکنه‌ی پایین دست (نمونه‌ی موردی: سد طرق مشهد) ولایتی ولایتی , کامکار یزد نژاد کامکار یزد نژاد چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) عوامل کنترل کننده هوازدگی حفره ای ( تافونی ) در گرانیت ‌های جنوب مشهد و سازند شمشک واقع در بخش شمالی بینالود خانه باد خانه باد , موسوی حرمی موسوی حرمی , محبوبی محبوبی چکیده
دوره 6 شماره 11 (1387) طرح‌های شهری ایران از قلمرو تهیه تا واقعیّت آن در اجرا (مورد مطالعه : طرح جامع تبریز) حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر , پورمحمدی پورمحمدی , سلطانی سلطانی چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) بررسی تحلیلی و تطبیقی سنجش از دور در ایران و جایگاه آن در جغرافیا و علوم زمین زمردیان زمردیان , رحیمی رحیمی چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) بررسی الگوهای سینوپتیکی اینورژن در مشهد با استفاده از تحلیل عاملی علیجانی علیجانی , نجفی نیک نجفی نیک چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی- مطالعه‌ی موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی نوشهر بدری بدری , مطیعی لنگرودی Motiei’ مطیعی لنگرودی , سلمانی سلمانی چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) تغییر کاربری اراضی کشاورزی و افزایش نسبی دمای شهر یزد ناشی از رشد سریع آن عزیزپور عزیزپور , اسماعیل‌پور اسماعیل‌پور چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) نقش سرمایه‌ی اجتماعی در توسعه‌ی پایدار محله‌ای (نمونه: کوی سجادیه مشهد) خاکپور خاکپور , مافی مافی , باوان پوری باوان پوری چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) دورنمایی از وضعیّت خشکسالی ایران طیّ سی سال آینده خزانه‌داری خزانه‌داری , زابل عباسی Zabol زابل عباسی , قندهاری قندهاری , کوهی کوهی , ملبوسی ملبوسی چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) بررسی نقش تکتونیک در شکل‌گیری و تحول مخروط افکنه‌ها ( مطالعه‌ی موردی: مخروط افکنه‌های دامنه تاقدیس قلاجه) مقصودی مقصودی , باقری باقری , مینایی مینایی چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) بررسی نقش و کارکردهای شهرهای میانی در توسعه‌ی اقتصاد منطقه ای (مطالعه‌ی موردی: شهر بروجرد) موحد موحد , مسعودی‌راد Masoudi مسعودی‌راد چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) بررسی جغرافیایی الگوهای ارتقاء دسترسی ایستگاه های آتش نشانی در سوانح با استفاده از تکنیک‌های Maximin ،CSM و DSM - مطالعه‌ی موردی، ایستگاه 40 منطقه 6 تهران گیوه‌چی گیوه‌چی , قرخلو قرخلو , حاتمی‌نژاد حاتمی‌نژاد , نظری‌ها نظری‌ها چکیده
دوره 7 شماره 12 (1388) بررسی وضعیت نابرابری منطقه ای در استان خراسان رضوی یاسوری یاسوری چکیده
دوره 8 شماره 14 (1389) بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضاهای سبزعمومی(پارک ها) با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) خاکپور Ali خاکپور , رفیعی رفیعی , صالحی‌فرد صالحی‌فرد , توانگر توانگر چکیده
دوره 8 شماره 14 (1389) نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: منطقه ی پشت آب سیستان) میری میری , جوان جوان , افراخته افراخته , ولایتی ولایتی , شایان شایان چکیده
دوره 8 شماره 14 (1389) تحلیل آماری ـ هم دیدی بارش های سنگین مناطق خشک ایران(مطالعه ی موردی: استان کرمان ) رحیمی رحیمی , خوشحال خوشحال , علیزاده علیزاده چکیده
دوره 8 شماره 14 (1389) تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیّتی در آمایش کلان شهر مشهدـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی ـ زرقانی زرقانی , اعظمی اعظمی چکیده
دوره 8 شماره 14 (1389) تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران داداش‌پور داداش‌پور , آفاق‌پور آفاق‌پور , رفیعیان رفیعیان چکیده
دوره 8 شماره 14 (1389) بررسی هیدروپلیتیکی حوضه های غرب کشور(نمونه: زاب، سیروان و الوند) نامی Hassan نامی , محمدپور محمدپور چکیده
دوره 8 شماره 14 (1389) مقایسه ی روش تجربی بهینه برای برآورد تابش با مقیاس‌های زمانی مختلفدر ناحیه ی اقلیمی مشهد موسوی بایگی موسوی بایگی , اشرف اشرف چکیده
دوره 8 شماره 14 (1389) ارزیابی دقّت مدل‌های رقومی ارتفاع (DEMs) و الگوریتم های GIS در تحلیل های مورفومتری رودخانه‌ای(نمونه ی مورد مطالعه: حوضه ی آبریز رباط قره بیل در خراسان شمالی) حسین‌زاده حسین‌زاده , جهادی طرقی جهادی طرقی چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) بررسی عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم با استفاده از الگوهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) و درجه‌بندی و اولویت بندی مؤلفه ها ( TOPSIS) مستوفی الممالکی مستوفی الممالکی , رستم گورانی رستم گورانی چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) بررسی وضعیت خشکسالی ها در استان خراسان رضوی عرفانیان عرفانیان , علیزاده علیزاده چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) تحلیل اثرات اجتماعی، اقتصای و محیطی سدهای کارده مشهد و بیدواز اسفراین شایان شایان , جوان جوان , کدیور Asghar کدیور چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) رتبه بندی نواحی شهری از نظر شاخص های توسعه‌ی پایداربا استفاده از روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی (شهر ایلام) ملکی ملکی , حسین‌زاده دلیر حسین‌زاده دلیر چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) بررسی و تحلیل وضعیّت شبکه‌ی شهری در استان بوشهر تقوایی تقوایی , گودرزی گودرزی چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) پهنه بندی اقلیمی استان یزد با روش های آماری چند متغیره شیرانی شیرانی , مزیدی مزیدی , خداقلی خداقلی چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) شناسایی نقاط با ارزش شهری در مشهد1 رهنما Rahim رهنما چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) هیدرومورفومتری دلتاهای بخش شمالی تنگه‌ی هرمز و ناپایداری بستر رودها یمانی یمانی , مقصودی مقصودی , مقیمی مقیمی , نوحه‌گر نوحه‌گر , علمی‌زاده علمی‌زاده چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) بررسی مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کوچک(نمونه‌ی موردی: شهرهای گله‌دار، ورزنه و هیدج) زیاری allah زیاری , زندوی زندوی , آقاجانی آقاجانی , مقدم مقدم چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهانبا استفاده از الگوی راهبردی SWOT ابراهیم‌زاده ابراهیم‌زاده , ایزدفر ایزدفر چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های روستایی( مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی تأثیرگذار برآب شرب شهر سبزوار) عنابستانی عنابستانی چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) بررسی اشکال یخچالی و حدود گسترش آن در دامنه‌ی شمالی کوه سیالان افشاری آزاد Reza افشاری آزاد , پورصبا پورصبا چکیده
دوره 7 شماره 13 (1388) آسیب‌شناسی تطبیقی پراکندگی فضایی سالک و سل در شهر مشهد مافی مافی , یوسفی بهلولی احمدی Mohammad یوسفی بهلولی احمدی چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) تحلیل تغییر اقلیم استان خراسان رضوی در دوره ی 39- 2010 با استفاده از ریزگردانی خروجی الگوی GCM باباییان باباییان , نجفی نجفی چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) بررسی اثرات و پیامدهای استخراج بیش از حد آب زیرزمینی از آبخانه‌ی دشت مشهد با تأکید بر تغییرات Ec آب ولایتی ولایتی چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان با استفاده از مدل CLUE_S اصغری زمانی اصغری زمانی , ملکی ملکی , موحد موحد چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) تحلیل و پهنه‌بندی زمانی ـ مکانی یخبندان در ایران فرج زاده فرج زاده , حسینی حسینی چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) ارزشیابی وتحلیل کاربری های شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز شهری شهر گلستان مشکینی مشکینی , محمدپور محمدپور , رحیمی رحیمی , اکبرپور سراسکانرود اکبرپور سراسکانرود چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) برنامه‌ریزی راهبردی توسعهی پایدار شهر سبزوار حسینی حسینی , حاتمی‌نژاد حاتمی‌نژاد , قدرتی قدرتی چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) بررسی نقش کشاورزی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: بخش میانکنگی سیستان) شایان شایان , بوذرجمهری بوذرجمهری , میرلطفی Reza میرلطفی چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) مکان یابی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان شفیعی شفیعی , نوری نوری , بیک‌محمدی بیک‌محمدی , تقدیسی تقدیسی چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد با الگوی SWOT رهنما Rahim رهنما , مافی مافی , اسدی اسدی چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) سنجش پایداری سکونتگاه‌های روستایی با استفاده از سیستم های هوشمند(منطق فازی)(مطالعه ی موردی: بخش قوشخانه ی شهرستان شیروان) حاجی‌نژاد حاجی‌نژاد , عسگری عسگری , محمودی محمودی , شیرازیان شیرازیان چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر هواشناسی در تعیین زمان عملیات سمپاشی علف های هرز مزارع نیشکر هفت تپه کمالی Ali کمالی , بهیار Baqer بهیار , مین باشیان مین باشیان چکیده
دوره 8 شماره 15 (1389) نگاهی به اقتصاد گردشگری در کلان‌شهرها1 (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر مشهد) مافی مافی , سقایی سقایی چکیده
دوره 9 شماره 16 تحلیل میزان آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقهی 9 شهر مشهد براتعلی خاکپور , محمدجعغر Ja’far زمردیان , سلیمان صادقی , احمد مقدمی چکیده
دوره 9 شماره 16 ارزشیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان- دهستان بیهق شهرستان سبزوار- سیدحسن مطیعی لنگرودی , زهرا بخشی , خدیجه بوزرجمهری چکیده
دوره 9 شماره 16 نقش رودهای مرزی در همکاری و همگرایی منطقه‌ای "نمونه ی موردی: هریرود و سد دوستی" سیدهادی زرقانی , امین لطفی چکیده
دوره 9 شماره 16 نابرابری های درآمدی و رفاه پایدار شهری(مطالعه ی موردی: کلان شهر شیراز) محمود اکبری , مسعود تقوایی , علی زنگی آبادی , حمیدرضا وارثی چکیده
دوره 9 شماره 16 تحلیل شواهد مورفوتکتونیکی گسل درونه در محدوده ی حوضه ی آبریز ششطراز و مخروط‌افکنه‌ی پایین دست آن مهران مقصودی , سمیه عمادالدین چکیده
دوره 9 شماره 16 پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد- با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعّالیّت های اقتصادی- حعفر جوان , حمید شایان , محسن نوغانی , مریم قاسمی چکیده
دوره 9 شماره 16 ژئوپلیتیک شهری: رویکردی نوین در تحلیل های ژئوپلیتیک ایران قدیر صیامی , حسن خلیل‌آبادی چکیده
دوره 9 شماره 16 بررسی و تحلیل نحوه‌ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه‌ی موردی: شهر یاسوج) هاشم داداش پور , فرامرز رستمی چکیده
دوره 9 شماره 16 نقش مدیریت بهینه ی مصرف آب کشاورزی جهت افزایش بهره وری و پایداری منابع آب دشت های بحرانی در نواحی خشک و کم آب کشور (مطالعه ی موردی: غرب دشت بیرجند ) محمود فال سلیمان , بهاره چکشی چکیده
دوره 9 شماره 16 تحلیل کیفیت زندگی روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعه‌ی موردی: شهر میاندوآب) حسین حاتمی‌نژاد , ایوب منوچهری میاندوآب , امین فرجی ملائی , صامت فرهادی چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) تحلیل و اولویت بندی شاخص های زیست پذیری در روستاهای ارتقا یافته به شهر (مطالعۀ موردی: شهرستان دهگلان، شهر بلبان آباد) سعید کاردار , حامد قادرمرزی , افشین بهمنی چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) ردیابی و ساخت رابطه های فضایی بین کنشگران در اقتصاد نخلداری: سازگاری اقلیمی نخل خرما در ناحیۀ مَکُّران هادی راستی , سیداسکندر صیدایی , حمید برقی , فرامرز بریمانی چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) آسیب‌شناسی مدیریت طرح‌های توسعۀ منطقه‌ای در ایران و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی کرامت اله زیاری , علیرضا محمدی چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) ارائة الگوی بازاریابی شیر در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان خدابندة استان زنجان) طاهره صادقلو , محمدرضا رضوانی , حسنعلی فرجی سبکبار , عبدالرضا رکن الدین افتخاری چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) ارائۀ سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404 امید علی خوارزمی , فروزان طاهری چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) ارائۀ شاخصی جدید برای مطالعۀ بارش های سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز تهمینه چهره آرا ضیابری , طاهر صفرراد چکیده
دوره 9 شماره 17 ارزشیابی عملکرد مراکز خدماتی حاصله از تصمیمات دولتی(مطالعه‌ی موردی: شهر سردشت – استان هرمزگان) حسن افراخته , رسول فرجام چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) ارزیابی آماری از انتقالات کاربری اراضی و پوشش زمین در حوضة آبخیز دریاچة ارومیه با استفاده از ماتریس انتقال یاسر امینی , اسداله خورانی , مسعود بختیاری کیا , صالح آرخی چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج) محمدجواد خردادی , امین علیزاده , مهدی نصیری محلاتی , دل آرام هوشمند چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) ارزیابی اثرات فاضلاب های رها شدة شهری بر ناپایداری اقتصادی روستاهای ساوجبلاغ محمودرضا میرلطفی , نسرین صادق بیگی چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) ارزیابی تأثیرات سدّ ژاوه بر مناطق روستایی هم‌جوار؛ شهرستان سنندج عباس امینی , زانیار گفتاری چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) ارزیابی توان و انطباق توسعة کاربری سکونت‌گاه روستایی مدل سیستمی با کاربری موجود در آبخیز زیارت گرگان علی عبدالله زاده , مجید اونق , امیر سعدالدین , رئوف مصطفی زاده چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) ارزیابی توانمندی‌های ژئومورفوتوریستی میراث‌های‌ ژئومورفیک با رویکرد توسعۀ اقتصادی و پایداری محیط (مورد: چشمه‌های باداب سورت) امیر صفاری , سعید رحیمی‌ هرآبادی , هادی کریمی , محمد علیزاده چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) ارزیابی شاخصه‌های‌ آسایش حرارتی در فضای باز دکتر شاهین حیدری , دکتر علیرضا منعام چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) ارزیابی ظرفیت تحمل زیست‌محیطی شهر شاندیز محمد رحیم رهنما , فروزان طاهری چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) ارزیابی فضایی پتانسیل نصب صفحات خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (نمونۀ موردی: بخشی از ناحیۀ 2 منطقۀ 8 کلان شهر مشهد) زهرا شیرزاد , مسعود مینائی , فؤاد مینائی چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) ارزیابی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کیفی مسکن مناسب (نمونه موردی: مسکن مهر22 بهمن شهر زنجان) افشین بهمنی , صفر قائدرحمتی چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) ارزیابی مشارکتی اثرات زیست محیطی توسعۀ گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان با روش ماتریس ICOLD و COPRAS طاهره صادقلو چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) ارزیابی نقش آگاهی از جاذبه‌های گردشگری در توسعۀ اکوتوریسم (مطالعۀ موردی: آگاهی سنجی کارشناسان و گردشگران استان اردبیل) علی حاجی نژاد , واحد آقائی , نازنین حاجی پور چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) ارزیابی و الویت‌بندی سرمایۀ اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیکTopsis و AHP (مطالعۀ موردی: منطقۀ سه شهر اردبیل) محمد حسن یزدانی , احمد آفتاب , ابراهیم علی پور چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) ارزیابی و اولویت بندی سیستم های مختلف حمل ونقل عمومی سریع در کلان شهر تهران با استفاده از مدل های کارآمد احمد پوراحمد , بهزاد عمران زاده , علی مهدی چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) ارزیابی و اولویّت بندی مناطق روستایی براساس شاخص های روستای سالم (مطالعة موردی: دهستان قراولان شهرستان مینودشت) طاهره صادقلو , حمید شایان , حمدالله سجاسی قیداری , مجید سجاسی قیداری چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت کالبدی مسکن محلاّت شهری پیرانشهر مجتبی رفیعیان , عیسی ابراهیم زاده , سید احمد حسینی , دیمن کاشفی دوست چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) ارزیابی و تحلیل وضعیّت ایمنی در پارک‌های شهری (نمونة موردی: پارک کوهسنگی و پارک بسیج شهر مشهد) معصومه حسینی , معصومه مهدیان بهنمیری , ابوالفضل صدیقی چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: حاجی‌آباد فارس) آسیه حسنی‌نژاد , سمانه مسیبی , اردلان حسنی نژاد چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) ارزیابی کارایی الگوی تلفیقی CA-ANN در مدل‎سازی رشد شهری (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) هاتف الرحمن صالحی آسفیچی , جلال کرمی , سیّدعلی علوی چکیده
دوره 9 شماره 17 استفاده از الگوهای GISدر تحلیل مکانی نقاط داغ جرم شهری(نمونه: شهر گرگان) جعفر میرکتولی , امید عبدی چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) الگوی تحلیلی اثربخشی سازمان های محلی اجتماع محور بر سرمایه اجتماعی نواحی روستایی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل فرامرز بریمانی , حمید جلالیان , وحید ریاحی , مرتضی مهرعلی تبار فیروزجائی چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) امکان سنجی و اولویت بندی گردشگری شهرستان کنگان با استفاده از تکنیک SWOT و مدل ANP (با تأکید بر گردشگری صنعتی پارس جنوبی) اکبر کیانی , فرضعلی سالاری سردری چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) امکان‌سنجی پیاده‌مداری و تأثیر آن بر احیای بافت تاریخی شهرها (مطالعۀ موردی: خیابان قیام در شهر یزد) محمد حسین سرائی , شهاب الدین حج فروش چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) اولویت بندی راهکارهای مدیریت بهینۀ منابع آب کشاورزی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی (مطالعۀ موردی استان آذربایجان غربی- شهرستان بوکان، بخش سمینه) حسن مینایی , علی اکبر تقیلو چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) اولویت بندی عوامل مؤثر در تحقق پذيری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: شهرهای استان يزد) علی باقری کشکولی , اصغر ضرابی , ميرنجف موسوی چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) بازسازی الگوی تغییرات برودتی و رطوبتی منطقة قروه در فاز اقل کواترنر پروین زارعی , دکتر محمد حسین رامشت چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده(مورد: شهر بجنورد) كرامت‌اله زیاری , حسن پارسی پور , نسرین علی آبادی چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) برآورد آب تجدیدپذیر به کمک مدل بیلان آب در شرایط کمبود داده فاطمه طالبی حسین‌آباد , مهری شاهدی , سعدالله ولایتی , كامران داوری چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) برآورد مکانی و پهنه بندی تبخیروتعرق مرجع در استان خوزستان مژده جامعی , محمد موسوی بایگی چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) بررسی آسیب‌پذیری شبکۀ معابر در زمان تخلیه اضطراری در زلزله‌های احتمالی(مطالعۀ موردی: منطقۀ ثامن مشهد) محمدعلی فرقانی , زین العابدین صادقی , سپیده پوررمضان چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) بررسی اثر الگوهای دورپیوند بر خشکسالیهای فراگیر زمستانة استان سیستان و بلوچستان محمود خسروی چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) بررسی اثر یارانۀ نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) بررسی ارتباط دمای خاک با پارامترهای آب و هوایی در شمال غرب ایران (2015-1992) محمد باعقیده , علیرضا انتظاری , آزیتا کردی چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) بررسی الگوهای فضایی گردشگری روستایی و نقش آن در تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) نقاط روستایی استان خراسان رضوی مصطفی امیرفخریان , علیرضا معینی چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد سید رضا حسین زاده , رضا دوستان , سیده مرضیه حقیقت ضیابری , سیده مریم حقیقت ضیابری چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) بررسی تطبیقی کیفیت زندگی روستائیان مهاجر به روستاهای پیراشهری (مطالعۀ موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد) مریم قاسمی , نشاط امیدوار , الهام عاشوری , زهرا نسیمی چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) بررسی توزیع فضایی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ اورامانات استان کرمانشاه) داود جمینی , علیرضا جمشیدی چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 بررسی توسعه‌ی زون گسل سنگ‌بست- شاندیز و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن علی کیوان زراعتکار , بهنام رحیمی چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد(84-1357) محمدرحیم رهنما , مصطفی امیر فخریان چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) بررسی ساخت اکولوژیکی شهر مشهد عزت الله مافی , مهدی وطن پرست , محمد محسن رضوی چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرز‌ها و نقش آن در امنیت مرز نمونه موردی: مرزهای شرقی ایران(خراسان رضوی – افغانستان) دکتر سید هادی زرقانی , دکتر هادی اعظمی , امین لطفی چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) بررسی عوامل ساختاری مؤثر در نوآوری در کارآفرینی روستایی (نمونۀ موردمطالعه: شهرستان فاروج) محمد رضا دربان آستانه , حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , حمداله سجاسی قیداری چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) علی‌اکبر عنابستانی چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد) محمد اجزاء شکوهی , علی شیرازی , زهره حدادمقدم چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی هادی رفیعی دارانی , محمّد قربانی چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) بررسی عوامل مدیریت سیاسی مؤثر در سامان‌دهی فضاهای شهری محسن جان پرور , مهسا غفوریان , زکیه نادری چنار چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) بررسی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی در مجلات علمی پژوهشی کشور (سال های ۱۳۲۷-۱۳۸۷) خدیجه بوزرجمهری , محمود عیوضلو , علیرضا جمشیدی چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) بررسی نابرابری منطقه‌ای در شهرستان‌های استان خوزستان محمد علی فیروزی , مصطفی محمدی ده چشمه , صادق مختاری چلچه چکیده
دوره 9 شماره 17 بررسی نقش طرح‌های توسعه‌ی کالبدی در پراکنده رویی شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه‌ی موردی : شهر سنندج) حسن کامران , حمیدرضا وارثی , طاهر پریزادی , حسن حسینی امینی چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) بررسی نقش گردشگری در توسعه و بازسازی مناطق روستایی در ناحیۀ خرقان شهرستان اوج حمیده محمودی , مریم رجبی , احمد رومیانی چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) بررسی هویت شهری در فرآیند بازسازی بعد از زلزله (مطالعه موردی: شهر بم) دکتر علی حاجی نژاد , دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی , سمیه محمدی آباده , محمود محمودی چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) بررسی هیدرو اقلیم حوضة آبریز رودخانة روانسر«استان کرمانشاه» شهریار خالدی چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) بررسی و ارزیابی ژئوسایت های معدنی شهرستان طبس به‌عنوان یک ژئوپارک معدن‌محور در شرق ایران مرکزی وصال یحیی شیبانی چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) بررسی و تحلیل اثرات روستا- شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی(نمونه موردی: شهرستان نیشابور) خدیجه بوذرجمهری , حمید شایان , براتعلی خاکپور , علی طاهری چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) بررسی و تحلیل شاخص های ژئومورفیک و ارتباط آن با مورفوتکتونیک فعّال در مناطق خشک (پلایای اردستان) مصطفی خبازی , میثم شهبازی چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) بررسی و تحلیل قابلیت توسعۀ چندمرکزی در مقیاس فرامنطقه ای (نمونۀ موردی: استان مازندران) لیلا شمسی , کرامت الله زیاری چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 بررسی و تحلیل پدیده‌ی سرمازدگی شدید بهاره باغ های پسته در استان یزد کمال امیدوار , زهرا دهقان بنادکی چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) بررسی وضعیت پايداري روستاهای شهرستان پلدختر بر اساس نگرش های زیست محیطی مهرشاد طولابی نژاد , جواد بذرافشان , سیروس قنبری چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) بررسی پراکنش فضایی جرم درمناطق هشت‌گانه‌ی شهر شیراز مسعود تقوایی , اصغر ضرابی , حبیب احمدی , حسن بیک محمدی , بهنام مغانی رحیمی چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) بررسی کاربرد GIS برای تخمین فرسایش خاک و بار رسوب با استفاده از مدل RUSLE (مطالعۀ موردی: حوضۀ قلعه چای) احمد انصاری لاری , مریم انصاری چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) بهینه‌سازی جهت‌گیری بناهای ساختمانی در شهر سقز بر اساس شرایط اقلیمی حسن لشکری , هیوا سلکی , فاطمه طاهائی چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) بوم شهر و آثار آن در توسعة پایدار شهرهای ساحلی « مطالعه موردی شهر ساحلی بابلسر» اکبر پرهیزگار , اسدا... دیوسالار چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود محمد اجزاء شکوهی , حمیدرضا وارثی , محمد قنبری , رضا صمدی چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) تأثیر اعتماد به شهرداری بر تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی شهرداری مشهد محمدرحیم رهنما , محسن حجازی جوشقانی چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) تأثیر انسو بر بارش ایران سید ابوالفضل مسعودیان چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) تبارشناسی نقش زیارتی-گردشگری شهر‏مشهد محمدعلی فیروزی , جعفر جوان , معصومه توانگر چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) تبیین نابرابری فضایی سطح سلامت با استفاده از مدل تصمیم گیری الکتره (مطالعه‌ موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی) حسنعلی فرجی سبكبار , نرگیس وزین , حمدالله سجاسی قیداری چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) تحليل فضایی نتایج دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران در شهر مشهد سید هادی زرقانی , سید مرتضی رضوی نژاد , سلمان حیاتی چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) تحلیـل رابطـۀ طایفـه‌گرایـی اجتماعات محلی با توسعـۀ سیاسـی در شرایط انتخاباتی (مطالعـۀ موردی: شهرستان نورآبـاد ممسنـی) حمدالله سجاسی قیداری , مهدی پورطاهری , وحید صادقی , سید محمد حسین حسینی چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) تحلیل زمانی غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از 5/2 میکرون (PM2.5) شهر مشهد رضا اسماعیلی چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) تحلیل آماری رخداد مخاطرة گردوغبار و ارائة مدل مفهومی شهر هوشمند برای مقابله با آن (مطالعة موردی: شهرهای ایلام و دهلران) اسماعیل نصیری , حمزه احمدی , طالب احمدی چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد روستایی (مورد مطالعاتی: اعتبارات صندوق کارآفرینی امید در شهرستان نیشابور) محمدرضا رضوانی , علیرضا دربان آستانه , حسن احمدآبادی چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار لیدا علیزاده , حمید شایان , مریم قاسمی چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) تحلیل الگوهای گردشی مؤثر بر بارش های رگباری ناحیۀ كوهپايه ای داخلی ايران محسن فنودی , کمال امیدوار , احمد مزیدی , رضا دوستان چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) تحلیل الگوی استقرار نظام فضا و توزیع فعالیت های صنعتی در منطقۀ کلان شهری تهران هاشم داداش پور , صابر زاهدپور چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) تحلیل تأثیر عوامل جمعیّتی و توسعة اراضی ساخته شده بر پراکنده‌رویی در شهر- منطقة مرکزی مازندران هاشم داداش پور , فردیس سالاریان چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) تحلیل تأثیر متغیرهای فردی بر ادراک از زیست پذیری در روستاهای پیرامون شهر (مطالعة موردی: شهرستان ورامین) محمدامین خراسانی , محمدرضا رضوانی , محمد مولایی قلیچی چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) تحلیل تأثیر کیفیت محیطی بر سرمایۀ اجتماعی نمونۀ موردی: پیاده راه قره خان شهر مشهد محمد رحیم رهنما , ندا محمدزاده چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) تحلیل تفاوت کیفیت بازسازی محلات شهر بم محمود قدیری , صغری شهربابكی چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) تحلیل توانمندی ارزش گردشگری ژئومورفوسایت‌ها‌ (مطالعة موردی: شهرستان‌های سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصرشیرین) مریم قاسم نژاد , سیاوش شایان , غلامرضا زارع چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر جهانگیر حیدری چکیده
دوره 9 شماره 17 تحلیل روند تغییرات بارش‌های سالانه‌ی حوضه‌ی سفید‌رود با استفاده از روش ناپارامتری من – کندال سعید جهانبخش اصل , معصومه تدینی , حبیبه نوری اوغورآباد چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) تحلیل سطح برخورداری از خدمات عمومی در مقیاس محله ای (مطالعۀ موردی: محله های شهر اصفهان) فرشاد طهماسبی زاده , احمد خادم الحسینی , صفر قائد رحمتی چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان (فوریه 2005) الهام فهیمی نژاد , زهرا حجازی زاده , بهلول علیجانی , پرویز ضیائیان چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد دکتر محمدرحیم رهنما , حسین آقاجانی چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) تحلیل عناصر تهدید اقتصادی- کارکردی و شکلی-کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران هادی اعظمی , علی اکبر دبیری چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) تحلیل عوامل مؤثر در پایداری نظام های بهره برداری کشاورزی: خرددهقانی و سهامی زراعی (مطالعۀ موردی: شهرستان گلپایگان استان اصفهان) سید علی نکویی نائینی , یوسف قنبری , حمید برقی چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) تحلیل عوامل مؤثّر بر تنوّع بخشی اقتصاد غیرکشاورزی و اثرات آن بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی(مطالعۀ موردی: بخش سرولایت شهرستان نیشابور) مهناز رهبری , ناصر شفیعی ثابت , زینب رضایی چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم) علی اکبر عنّابستانی , مجتبی روستا چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) تحلیل فضایی احساس امنیت گردشگران و تأثیر آن بر توسعة گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر ساری) مریم درخشی , زهرا شریفی نیا چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) تحلیل فضایی جایگاه های پمپ بنزین و ایستگاه های CNG در شهر قزوین سید علی حسینی , رضا ویسی , محمد کشاورز مافی , مریم محمدی چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) تحلیل فضایی شبکۀ شهری منطقۀ خراسان(1390-1335) علی شماعی , صادق حاجی نژاد چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان محمد اجزاء شكوهی , محسن رستگار , راضیه السادات میرجعفری چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) تحلیل فضایی گرد وغبار در شمال شرق ایران رضا دوستان چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 تحلیل لندفرم‌های هیدروژئومورفولوژیک حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی مهارلو بر مبنای روابط تعاملی فرایندهای مورفوتکتونیک، مورفوکلیماتیک و هیدرومورفیک محمد جعفر زمردیان , معصومه خاکپور , سعدالله ولایتی چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) تحلیل مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG در شهر مشهد با استفاده از مدل AHP در GIS دکتر عزت الله مافی , دکتر محمد قاسمی خوزانی , روح ‏الله خیام‏ پور , سلمان حیاتی چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی اکبر حیدری , محمد رحیم رهنما , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) تحلیل نقش بازارچة مرزی ماهیرود در توسعة فضایی- کالبدی منطقة مرزی با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت سید هادی زرقانی , هادی اعظمی , اسماعیل علمدار چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان) حمید شایان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) تحلیل نقش گردشگری درتوسعۀ پایدار منطقه ای و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار آن براساس مدل F,ANP)مطالعۀ موردی: شهرستان مراغه) رسول افسری , اسفندیار زبردست چکیده
دوره 9 شماره 17 تحلیل نوسانات اقلیمی و تأثیر آن بر منابع آب در دامنه‌ی شمالی کرکس داریوش رحیمی , مرضیه مجد چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) تحلیل وضعیت استراتژیک استان خراسان رضوی در راستای برنامه‌ریزی آمایش سرزمین محمد رحیم رهنما , روح‌الله اسدی چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) تحلیلی بر استقرار بهینة مکانی فضاهای سبز شهری به روش منطق فازی در محیط GIS (نمونة موردی: منطقة چهار شهر تبریز) محمدجواد کاملی فر , مسعود صفایی پور , هادی علیزاده چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) تحلیلی بر روند گسترش کالبدی شهر و اثرات آن بر کیفیت محیط زیست شهری مورد پژوهش: شهر بابلسر صدیقه لطفی , معصومه مهدیان بهنمیری , علی مهدی چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) تحلیلی برآسایش اقلیمی و برنامه ریزی گردشگری موردشناسی؛ سیستان و بلوچستان عیسی ابراهیم زاده , مرتضی اسمعیل نژاد چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی با روش‌های ژئوالکتریک و برآورد حجم تقریبی و حجم آب قابل استحصال از آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران فرحناز عزیزی , حسین محمدزاده چکیده
دوره 3 شماره 5 (1384) تعیین درجۀ توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی (1375) ابوالفضل قنبری هفت چشمه , کریم حسین زاده دلیر چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک رضا دوستان , بهلول علیجانی چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) جلد نشریه مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) داده‌کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره‌گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم (مطالعة موردی: شهر مشهد) محمد رضا کهنسال , علی فیروززارع , محمّدمهدی برادران چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) رتبه بندی مناطق شهری مشهد براساس شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری عزت الله مافی , شهرزاد قلی زاده سرابی چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر) احمد رومیانی , حمید شایان , اکبر دهبانژاد , حامد روشنایی چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) سنجش امنیت غذایی و تعیین کننده های آن در مناطق روستایی(نمونۀ موردی: کشاورزان بخش مرکزی شهرستان روانسر، استان کرمانشاه) داود جمینی , عباس امینی , حامد قادرمرزی , جعفر توکلی چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) سنجش تاب آوری شهرهای ایرانی- اسلامی (نمونۀ موردی: شهر تبریز) محمد حسن یزدانی , اصغر پاشازاده چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزۀ شمال غرب شهر مشهد فهیمه عبادی نیا , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) سنجش سازگاری کاربری اراضی براساس مدل GIS_AHPدر محله عنصری مشهد دکتر ابوالفضل مشکینی , محسن حاصل‌طلب , دکتر مهدی پورطاهری چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) سنجش سطوح توسعه یافتگی و نابرابری های فضایی در استان خراسان شمالی با استفاده از مدل منطق فازی هاشم داداش پور , سمانه علیزاده , مجتبی رفیعیان چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در نگهداری فضای سبز در شهر مشهد (نمونۀ موردی: منطقۀ 3 شهرداری مشهد) فرزانه رزاقیان , سیمین فروغ زاده چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) سنجش عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در بافت مرکزی مشهد کرامت الله زیاری , مصطفی ایستگلدی , غلامرضا عباس زاده چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) سنجش میزان پایداری نواحی روستایی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان فلاورجان) زهرا هدایتی مقدم , سید اسکندر صیدایی , سید هدایت الله نوری چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) سنجش نابرابری شاخص های بهداشت و درمان در شهرستان های استان خراسان رضوی محمد میره ای , مهدی پیله ور چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق شهر الکترونیک و تحلیل فضایی شکاف دیجیتال در شهرهای متوسط اندام (موردپژوهشی: شهر یاسوج) مسعود تقوایی , حسین حسینی خواه , کیان شاکرمی چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) سنجش پایداری اجتماعی در سطح محلات دریادل، گوهرشاد و شاهد شهر مشهد صادق هادیزاده زرگر , مهین نسترن چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) سنجش پیامدهای گردشگری خانه‌های دوم بر محیط زیست مناطق روستایی ( مطالعه موردی: روستاهای ییلاقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) دکتر فضیله دادورخانی , فاطمه محمدزاده لاریجانی چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) شبکۀ حسگر بی سیم؛ راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت سیّد هادی زرقانی , محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , افشین جهان بین چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) شناسایی عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی اسماعیل پارسایی , محمدرضا حافظ نیا , زهرا احمدی پور , سید محمدکاظم سجادپور چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) شناسایی تنگناهای پیاده روی شهروندان در شهر رشت با استفاده از تئوری بنیانی مهدی حسام , اسماعیل آقایی زاده چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثّر بر توسعة گردشگری پزشکی با تأکید بر گردشگران داخلی (نمونة مورد‌مطالعه: شهر مشهد) فریبا کرمی , مریم بیاتی خطیبی , علی طالب‌زاده شوشتری چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) شناسایی و بررسی تغییرات نمایه های بارش فرین ایران طی دهه های اخیر دکتر سید ابوالفضل مسعودیان , دکتر محمد دارند چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) شناسایی و خوشه بندی اراضی قهوه ای شهر مشهد به منظور ارایة الگوهای سرمایه گذاری محمد رحیم رهنما , براتعلی خاکپور , محمدحسن رضوی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) شناسایی پهنه های مناسب جهت ایجاد مراکز اقامتی- سیاحتی در شهر بجنورد (با استفاده از مدل ANP) علی اصغر کدیور , جمیله محمدزاده الهوردیخانی چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 شناسایی کانون‌های کنترل‌کننده‌ی اقلیم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح500 هکتوپاسکال جوّ ایران در دوره‌ی سرد سال بهلول علیجانی , رضا دوستان چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) شناسه نشریه مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) طبقه‌بندی اشکال کارستی حوضۀ درپرچین براساس مدل‌های سویچ، والتهام، هراک و کماتینا غلامرضا مقامی مقیم چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 طبقه‌بندی و تحلیل پدیده‌های ژئومورفیکی سواحل غربی خزر با رویکردی به نوسانات سطح آب دریا محمد رضا افشاری آزاد , هاله پورکی چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) طراحی اقلیمی و تعیین جهت‌گیری بهینۀ ساختمان‌ها و خیابان‌ها در رابطه با تابش در شهر مشهد علی بهزادیان مهر , بهلول علیجانی , محمدرحیم رهنما چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) عوامل طبیعی تأثیرگذار بر الگوی پراکنش سایت ‌های باستانی دشت سیلاخور در استان لرستان مهران مقصودی , سیامک شرفی , فاطمه شرفی چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 عوامل مؤثر بر توزیع جغرافیایی مرگ و میر در استان خراسان شمالی علی اصغر پیله‌ور , رضا فیض آبادی , هادی افرا چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) عوامل مؤثر بر سامان‌دهی ساکنان مرزی جهت کنترل مرزها (مورد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان در محدودۀ خراسان‌ شمالی) محسن جان پرور چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) عوامل مؤثّر بر رخداد روزهای همراه با هوای پاک در تهران فاطمه درگاهیان چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) فراتحلیل کیفی پژوهش‌های انجام‌شده با موضوع دیپلماسی شهری در ایران روح اله اسدی چکیده
دوره 9 شماره 17 فرایند روش شناسی ترکیبی در برنامه ریزی راهبردی توسعه ی کالبدی مناطق روستایی ایران عبدالرضا رکن الدین افتخاری , سیدعلی بدری , مهدی پورطاهری , حمدالله سجاسی قیداری چکیده
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) ماهیت سطح ‏بندی زیرساخت‏های گردشگری روستایی با استفاده از رویکرد راف‏ست (مطالعۀ موردی: دهستان های شهرستان کرمان) حجّت اله شرفی , مرضیه جعفری , مسلم قاسمی چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) مدل سازی روش های برآورد مؤلفه های مسطحاتی برخان (مطالعة موردی: برخان های جنوب کویر چاه جام) دکتر عباسعلی ولی , علی‌رضا شهبازی , سید حجت موسوی چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) مدیریت شهری و ساماندهی سکونت‌گاههای غیر رسمی (نمونه‌ی موردی: کوی نه دره مشهد) محمدرحیم رهنما , محمدعلی احمدیان , محمد محمدیان چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) مدیریت و دفع رواناب های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تکنیک River tools (مطالعۀ موردی: منطقۀ یک شهر اهواز) عزت الله مافی , غلامرضا مرادی , سلمان حیاتی , روح‌الله خیام پور چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) مطالعه و تحلیل اثرات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت اجتماعی ‌جوانان روستایی شهرستان مشگین‌شهر وکیل حیدری ساربان چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 مطالعه‌ی تطبیقی پایداری محلات سراب و سجاد مشهد با استفاده از روش‌های AHP و دلفی (با مشارکت شهرداری مشهد) محمداجزاء شکوهی , فرشته مرادی کرتویچی چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) مطالعه‌ی ‌وضعیت ناپایداری هوا و الگوهای سینوپتیکی مؤثر بر وقوع توفان های گرد و خاک (مطالعه‌ی موردی : مشهد) محمد موسوی بایگی , بتول اشرف چکیده
دوره 12 شماره 22 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1393) مطالعۀ بارش‌های فرین فصل بهار استان آذربایجان غربی(2008– 2003) عباس رنجبر سعادت آبادی , آزاد توحیدی سردشت چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) مقابله با تخریب‌های زیست محیطی ناشی از پراکنده رویی شهری با استفاده از رویکرد نوین کد هوشمند (مطالعۀ موردی شهر قزوین و محیط پیراشهری) فرخ مشیری , آسیه نیک بین چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) مقایسۀ تطبیقی توسعۀ روستایی دشت اشنویه با استفاده از تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی عددی و تحلیل سلسله مراتبی امامعلی عاشری چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) مناطق شهری چندمرکزی: همکاری، رقابت یا هم رقابتی؟ (یک تحلیل مروری) صدیقه لطفی , مجتبی شهابی شهمیری , ساسان روشناس چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) مناقشات منطقه شاخ آفریقا، ماهیت و ریشه‌ها دکتر زهرا پیشگاهی فرد , ریحانه عالم چکیده
دوره 9 شماره 17 مورفوتکتونیک و تأثیر آن بر تغییرات بستر و الگوی رودخانه‌ی قره سو مجتبی یمانی , محمود علایی طالقانی , صبریه شهبازی چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) مکان‌یابی سایت های اسکان موقت با استفاده از فرایند مثلث فولر فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: شهر چابهار) غلامعلی خمر , عبدالرشید نمازی چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (نمونه موردی: منطقه 3 تهران) سید احمد حسینی , محسن احدنژاد روشتی , مهدی مدیری , سعید آریش چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 مکان‌یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP: ناحیه دو شهر نیشابور براتعلی خاکپور , زهرا خدابخشی , میرمعظم ابراهیمی قوزلو چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) ناحیه بندی اقلیم کشاورزی محصول گندم در استان خراسان رضوی بر اساس دما و بارش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) سهراب محمدنیا قرایی , حسین محمدی چکیده
دوره 9 شماره 17 نقش آمایش شهری در هویت یابی فضایی ـ کالبدی محور بلوار پیروزی مشهد محمدرحیم رهنما , فرزانه رزاقیان چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) نقش تحلیل فضایی و پهنه‌بندی آسیب‌پذیری ناشی از زمین‌لغزش در برنامه‌ریزی شهری مطالعۀ موردی: دامنه‌های شمال غرب کلان‌شهر تهران علی شماعی , امیر کرم , نازیلا یعقوب‌نژاد اصل , شهرام لطفی‌مقدم چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) نقش توانمندسازی روانشناختی بر تقویت کارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: استان اردبیل) دکتر وکیل حیدری ساربان چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) نقش شهر‌های میانی در توسعۀ نقاط روستایی (نمونۀ موردی: شهر ایرانشهر) زهره هادیانی , وحید رحیمی چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)در تحولات سال 2011 منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالعه موردی مصر) مرجان بدیعی , فاطمه سادات میراحمدی چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) نقش مديريت ريسک زلزله در کاهش آسيب‌پذيری نواحی روستايی با تأکید بر دیدگاه ساکنان محلی (مطالعۀ موردی: بخش ايزدخواست شهرستان زرين‌دشت) آسیه حسنی نژاد , احمد تقديسی , سيدهدايت‌اله نوری , سعيدرضا اکبريان رونیزی چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) نقش گردشگری بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مقاصد گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهرستان مشهد) مریم قاسمی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان مهدی مودودی ارخودی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محمود ضیایی چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) نقش گروه های ذی‌نفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (نمونۀ پژوهی: حوزۀ انتخابیة ممسنی) میثم میرزائی تبار , وحید صادقی , سید محمد حسین حسینی چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) نقشه های القایی و تحریف واقعیت قومی در ایران مطالعه موردی: قومیت های کرد، ترک، عرب و بلوچ درّه میرحیدر , فاطمه سادات میراحمدی , بهادر غلامی , بهرام نصر اللهی زاده چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) نقـش گردشـگری در توسـعه‌ی کارآفـرینی زنـان روستـایی (مطالعه‌ی تطبیقی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) سیاوش ایمنی قشلاق , فضیله خانی , سیدسعید هاشمی چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) نگرش علمی- تحلیلی ویژه درراستای استدلال و اثبات وجود کواستا (کُت) در ایران (با تأکید بر وجود کواستا در چالۀ طبس) محمدجعفر زمردیان چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) واکاوی آماری – ترمودینامیکی طوفان‌های تندری ایران جعفر معصوم پور سماکوش , احمد فجاد چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) واکاوی دلایل ساخت جزایر مصنوعی توسط چین در دریای جنوبی چین حجت مهکویی , مریم شعبانی چکیده
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) واکاوی زیست پذیری شهری با استفاده از مدل ELECTRE (مورد مطالعه: نواحی شهرگرگان) ابوالفضل مشکینی , رباب ملکی , ابراهیم معمری چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) واکاوی مکانی- زمانی میزان روند ماهانة درجة روز گرمایش در قلمرو ایران زمین ابوالفضل مسعودیان , رضا ابراهیمی , الهام یاراحمدی چکیده
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) واکاوی چالش‌های فراروی صنعت سفال شهر لالجین با به‌کارگیری تئوری بنیانی حسن افراخته , مریم آرمند , زهرا اطهری چکیده
دوره 9 شماره 17 پایش مکانی ویژگی های کیفی آب زیرزمینی در سازندهای مختلف زمین شناسی (مطالعه‌ی موردی: بالادست حوضه‌ی آجی چای، شرق دریاچه ارومیه) فریبا کرمی , مریم بیاتی خطیبی چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) پتانسیل‏ سنجی گردشگری با تکیه بر بسترهای ژئومورفولوژیکی در راستای توسعۀ ناحیه ‏ای (مطالعۀ موردی: منطقۀ اورامانات) عبدالمجید احمدی چکیده
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) پهنه بندی بیشینۀمتوسّط و بیشینۀ مطلق دما در ایران مصطفی كرمپور , الهام یاراحمدی چکیده
دوره 11 شماره 21: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( پاییز و زمستان 1392) پهنه بندی طول فصل رشد گیاهان برمبنای ویژگی های دمایی در ایران غلامعلی مظفری , حمیده دهقان چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) پهنه‌بندی آمایشی جهت توسعۀ سکونتگاه‏های جدید براساس مدل فازی (مطالعۀ موردی: شمال شرق استان یزد) مسیح مرادی‌زاده , کورش شیرانی , عباس علی پور , دانیال دبیری , سید مصطفی هاشمی چکیده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 پهنه‌بندی پتانسیل‌های توپوکلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه حسن عینی , سلیمان صادقی , سید‌رضا حسین‌زاده چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) پیش بینی بارش روزانۀ استان کرمان با شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعة موردی: کرمان، بافت و میانده جیرفت) کمال امیدوار , معصومه نبوی زاده چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) پیش بینی سرما و یخبندان های دیررس بهارة حوضة زاب با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه جاوید جامعی , ابراهیم مسگری , امامعلی عاشری چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) پیش‌بینی نوسانات نمایه‌های حدی بارش در شهر مشهد با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG برای دو دورۀ آتی 2030-2011 و 2065-2046 سید محمد عسکری‌زاده , غلامعلی مظفری , احمد مزیدی چکیده
دوره 17 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1398، شمارۀ پیاپی 33) پیش‌ران‌های کلیدی مؤثر در توسعۀ گردشگری روستايی (مطالعۀ موردی: روستای هدف گردشگری دیزباد علیا) فرح فتحی زاده , فرهاد عزیزپور , نادر صنعتی شرقی چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) چالش‌های پیش‌روی توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان شبستر عیسی بهاری , سیّد هدایت اله نوری , احمد تقدیسی , حسین کریم‌زاده چکیده
دوره 11 شماره 20 (1392): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای( بهار و تابستان 1392) کاربرد مدل زنجیرۀ مارکوف و توزیع نرمال در تعیین احتمال وقوع دوره‏های خشکی و ترسالی مشهد پروین کهربائیان , دکتر انیس ایرانمنش , دکتر حسین محمدی چکیده
دوره 16 شماره 2: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1397، شمارۀ پیاپی 31) کاربرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در سنجش زیست پذیری مناطق کلان شهر تهران سید علی موسوی نور , حمید رضا وارثی , جمال محمدی چکیده
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) کاربرد مدل هایRS-GIS در بهینه سازی گسترش شهری با تأکید بر حفظ محیط زیست (نمونۀ موردی: شهر همدان) احمد رومیانی , حیدر صالحی میشانی , لیلا وثوقی راد , بهمن قادری , صمد امرائی چکیده
دوره 10 شماره 18 (1391) کاربرد و بررسی تطبیقی الگوهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی در تناسب اراضی (نمونه‌ی موردی: شهرک صنعتی بیرجند ) سید سعید رضا احمدی‌زاده , فاطمه حاجی زاده , مهدی ضیائی چکیده
دوره 15 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1396، شمارۀ پیاپی 29) کنش جمعی در مدیریت گردشگری: بررسی اصول استروم در روستای گردشگری متین آباد سمانه مسیبی , حمید برقی , داریوش رحیمی , یوسف قنبری چکیده
دوره 3 شماره 4 (1384) کوتاه نگرشی بر ساخت و سازهای غیر مجازدر حاشیة شهر مشهد(1) جعفر جوان , سید مهدی سیدی چکیده
دوره 9 شماره 17 گردشگری به عنوان یک سیستم (نمونه: مشهد) محمد قاسمی خوزانی چکیده
دوره 12 شماره 23 (1393): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1393) ‌ ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیارة تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعة موردی: شهر بندر ترکمن) رضا خسروبیگی برچلوئی , براتعلی خاکپور , مصطفی ایستگلدی , رضا شمس الدینی , احمد آفتاب چکیده
دوره 16 شماره 1: مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1397، شمارۀ پیاپی 30) ‌ بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر اراک سهیلا عسکریزاده اردستانی , اصغر ضرابی , مسعود تقوایی چکیده
دوره 13 شماره 1 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان 1394، شمارۀ پیاپی 24) ‌ برنامه ریزی برای درون زاکردن توسعه در فضاهای شهری (مورد مطالعه: بجنورد) حسن پارسی پور , ژیلا سجادی , زهره فنی , مظفر صرافی چکیده
1 الی 331(از مجموع 331 مورد)