مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده(مورد: شهر بجنورد)
( كرامت‌اله زیاری ; حسن پارسی پور ; نسرین علی آبادی )
123 چکیده   PDF
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) بررسی کاربرد GIS برای تخمین فرسایش خاک و بار رسوب با استفاده از مدل RUSLE (مطالعۀ موردی: حوضۀ قلعه چای)
( احمد انصاری لاری ; مریم انصاری )
101 چکیده   Persian.pdf   English.pdf
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) تحلیل فضایی جایگاه های پمپ بنزین و ایستگاه های CNG در شهر قزوین
( سید علی حسینی ; رضا ویسی ; محمد کشاورز مافی ; مریم محمدی )
78 چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1395 ، شمارۀ پیاپی 26) سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزۀ شمال غرب شهر مشهد
( فهیمه عبادی نیا ; محمد اجزاء شکوهی ; براتعلی خاکپور )
64 چکیده   Persian.pdf   English.pdf
دوره 13 شماره 2 (1394): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (پاییز و زمستان 1394، شمارۀ پیاپی 25) نقش شهر‌های میانی در توسعۀ نقاط روستایی (نمونۀ موردی: شهر ایرانشهر)
( زهره هادیانی ; وحید رحیمی )
57 چکیده   Persian.pdf   English.pdf
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) تحلیل و اولویت بندی شاخص های زیست پذیری در روستاهای ارتقا یافته به شهر (مطالعۀ موردی: شهرستان دهگلان، شهر بلبان آباد)
( سعید کاردار ; حامد قادرمرزی ; افشین بهمنی )
56 چکیده   Persian.pdf   English.pdf
مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای سال 10، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1391 پهنه‌بندی پتانسیل‌های توپوکلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه
( حسن عینی ; سلیمان صادقی ; سید‌رضا حسین‌زاده )
55 چکیده   PDF
دوره 15 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان 1396، شمارۀ پیاپی 28) ارزیابی تأثیرات سدّ ژاوه بر مناطق روستایی هم‌جوار؛ شهرستان سنندج
( عباس امینی ; زانیار گفتاری )
50 چکیده   Persian.pdf   English.pdf
دوره 14 شماره 2: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (پاییز و زمستان 1395، شمارۀ پیاپی 27) تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری در نواحی شهر بوشهر
( جهانگیر حیدری )
45 چکیده   Persian.pdf   English.pdf
دوره 17 شماره 1: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار و تابستان 1398، شمارۀ پیاپی 32) اولویت بندی عوامل مؤثر در تحقق پذيری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: شهرهای استان يزد)
( علی باقری کشکولی ; اصغر ضرابی ; ميرنجف موسوی )
45 چکیده   Persian.pdf   English.pdf