علمی- پژوهشی

پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان با استفاده از مدل CLUE_S

اصغری زمانی اصغری زمانی, ملکی ملکی, موحد موحد
بازدید: 297

ارزشیابی وتحلیل کاربری های شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز شهری شهر گلستان

مشکینی مشکینی, محمدپور محمدپور, رحیمی رحیمی, اکبرپور سراسکانرود اکبرپور سراسکانرود
بازدید: 313

برنامه‌ریزی راهبردی توسعهی پایدار شهر سبزوار

حسینی حسینی, حاتمی‌نژاد حاتمی‌نژاد, قدرتی قدرتی
بازدید: 192

بررسی نقش کشاورزی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: بخش میانکنگی سیستان)

شایان شایان, بوذرجمهری بوذرجمهری, میرلطفی Reza میرلطفی
بازدید: 327

مکان یابی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان

شفیعی شفیعی, نوری نوری, بیک‌محمدی بیک‌محمدی, تقدیسی تقدیسی
بازدید: 247

تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد با الگوی SWOT

رهنما Rahim رهنما, مافی مافی, اسدی اسدی
بازدید: 593