علمی- پژوهشی

اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی- مطالعه‌ی موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی نوشهر

بدری بدری, مطیعی لنگرودی Motiei’ مطیعی لنگرودی, سلمانی سلمانی
بازدید: 268
بازدید: 202
بازدید: 188

دورنمایی از وضعیّت خشکسالی ایران طیّ سی سال آینده

خزانه‌داری خزانه‌داری, زابل عباسی Zabol زابل عباسی, قندهاری قندهاری, کوهی کوهی, ملبوسی ملبوسی
بازدید: 273