علمی- پژوهشی

پایش و پیشبینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان

علیزاده علیزاده, انصاری انصاری, ارشادی ارشادی, آشگرطوسی آشگرطوسی
بازدید: 209

بررسی وضعیّت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه‌ی موردی : منظومه‌ی روستایی مشهدقلی)

جوان جوان, یاسوری یاسوری, رهنما رهنما, احمدیان شالچی احمدیان شالچی
بازدید: 184

تحلیل جایگاه و نقش شهر میانی همدان در توسعه‌ی منطقه ای

تقوایی تقوایی, وارثی وارثی, شیخی شیخی
بازدید: 236
بازدید: 228

طرح‌های شهری ایران از قلمرو تهیه تا واقعیّت آن در اجرا (مورد مطالعه : طرح جامع تبریز)

حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر, پورمحمدی پورمحمدی, سلطانی سلطانی
بازدید: 310