لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

بررسی عملکرد موردی الگوی میان مقیاس MM5 در شبیه سازی بارش های رگباری حاصل از سلول های هم رفتی

مشکواتی مشکواتی, مزرعه فراهانی مزرعه فراهانی, قندهاری قندهاری, جعفری جعفری
بازدید: 21
بازدید: 27

تحلیل هم‌دیدی واچرخندها برخشکسالی‌های فراگیر خراسان

سلیقه سلیقه, حبیبی نوخندان حبیبی نوخندان, علیجانی علیجانی, قهرودی قهرودی, صادقی صادقی
بازدید: 28

انتظام ساختار عملکردی سکونتگاههای روستایی با تأکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات (مطالعه موردی: شهرستان کلات)

مطیعی لنگرودی مطیعی لنگرودی, ولایتی ولایتی, یاسوری یاسوری, اکبرقلی اکبرقلی
بازدید: 33