علمی- پژوهشی

بررسی عملکرد موردی الگوی میان مقیاس MM5 در شبیه سازی بارش های رگباری حاصل از سلول های هم رفتی

مشکواتی مشکواتی, مزرعه فراهانی مزرعه فراهانی, قندهاری قندهاری, جعفری جعفری
بازدید: 144
بازدید: 167

تحلیل هم‌دیدی واچرخندها برخشکسالی‌های فراگیر خراسان

سلیقه سلیقه, حبیبی نوخندان حبیبی نوخندان, علیجانی علیجانی, قهرودی قهرودی, صادقی صادقی
بازدید: 244

انتظام ساختار عملکردی سکونتگاههای روستایی با تأکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات (مطالعه موردی: شهرستان کلات)

مطیعی لنگرودی مطیعی لنگرودی, ولایتی ولایتی, یاسوری یاسوری, اکبرقلی اکبرقلی
بازدید: 181