دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

بررسی عملکرد موردی الگوی میان مقیاس MM5 در شبیه سازی بارش های رگباری حاصل از سلول های هم رفتی

مشکواتی مشکواتی; مزرعه فراهانی مزرعه فراهانی; قندهاری قندهاری; جعفری جعفری

تحلیل هم‌دیدی واچرخندها برخشکسالی‌های فراگیر خراسان

سلیقه سلیقه; حبیبی نوخندان حبیبی نوخندان; علیجانی علیجانی; قهرودی قهرودی; صادقی صادقی