لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

بررسی وضعیّت شاخص‌های توسعه‌ی انسانی در استان ایلام

حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر, ملکی ملکی
بازدید: 52
بازدید: 27

دیدگاهها، عوامل و عناصر مؤثّر در توسعه‌ی فیزیکی شهرهای ایران

حسین زاده دلیر حسین زاده دلیر, هوشیار هوشیار
بازدید: 121