فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

بررسی نابرابری منطقه‌ای در شهرستان‌های استان خوزستان

محمد علی فیروزی; مصطفی محمدی ده چشمه; صادق مختاری چلچه